Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekty uchwał - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. 2022-09-13 09:23:05
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie "Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim". 2022-09-13 09:23:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 2022-09-13 09:24:40
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. 2022-09-13 09:25:51
Projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2022-09-13 09:26:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej. 2022-09-13 09:26:53
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok. 2022-09-13 09:28:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-09-13 09:29:16
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra. 2022-09-13 09:29:57
Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. 2022-09-13 09:30:21
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Dobra. 2022-09-13 09:30:58
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie. 2022-09-13 09:35:27
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. 2022-09-13 09:35:57
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. 2022-09-13 09:36:25
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 2022-09-13 09:37:14
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje. 2022-09-13 09:38:06
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra. 2022-09-13 09:40:26
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 2022-09-13 09:40:59
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 - 2025. 2022-09-13 14:36:20
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. 2022-09-13 14:46:41