Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Dobra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
- mogą wystąpić sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,
- dokumenty są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
- dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-30
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym bip@dobraszczecinska.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 441 05 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Kinga Kowalewska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
bip@dobraszczecinska.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
91 441 05 00

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2010-07-03
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-03-18
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
TAB - przejście do kolejnej sekcji

ENTER – zatwierdzanie
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Szczecińskiej 16A w Dobrej:
- do wejścia do budynku prowadzą schody,
- przy schodach ( z lewej strony budynku ) znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie zainstalowany został dzwonek, który umożliwia zgłoszenie potrzeby skorzystania z windy. Winda obsługiwana przez pracownika Urzędu,
- dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na pierwszym poziomie budynku,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji:
- do wejścia do budynku prowadzą schody,
- przy schodach ( z lewej strony budynku ) znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie zainstalowany został dzwonek, który umożliwia zgłoszenie potrzeby skorzystania z windy. Winda obsługiwana przez pracownika Urzędu,
- toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy:
- do wejścia do budynku prowadzą schody,
- przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Granicznej 39b w Dobrej, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji:
- budynek parterowy, wejście bezpośrednio do wydziału,
- toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska:
- do wejścia do budynku prowadzą schody,
- przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy Dobra, budynek przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie, Straż Gminna:
- do wejścia do budynku prowadzą schody,
- przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego w sprawach, dla których właściwy jest Wójt Gminy Dobra proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 5 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: