Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Schemat procedur stosowanych podczas kontroli - prowadzenie działalności gospodarczej

SCHEMAT PROCEDUR STOSOWANYCH PODCZAS KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY DOBRA

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) zamieszcza się schemat procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  PODMIOTÓW  PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH            

Kontrole przeprowadza się w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 30 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm).                                 
Zakres kontroli może obejmować:                                                           
1. Posiadanie ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                  
2. Wniesienie opłaty za korzystanie z ww. zezwoleń (dowód wniesienia opłaty).             
3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
4. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży alkoholu.
5. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
6. Zgodność stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu.
7. Niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
8. Przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w najbliższej okolicy punktu sprzedaży. 
9. Zbadanie zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w jego najbliższej okolicy.
10. Uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.         
11. Niewprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
12. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2; pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych (jeśli dotyczy).
13. Przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych.
14. Weryfikację danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z zezwoleń realizowana jest w oparciu o art. 11¹ ust. 4  i art. 18 ust. 8 i ust. 10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) obejmuje:   


1. Weryfikację terminowości oraz prawidłowości danych w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 11 1ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  wnoszenia opłat.                 
2. Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o planowanej kontroli (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 26 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców) oraz  wezwanie do przygotowania dokumentacji źródłowej, która posłużyła do ustalenia danych podanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.           

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

  1. oznaczenie organu kontrolującego;
  2. datę i miejsce sporządzenia;
  3. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  4. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

3. Kontrola przeprowadzana nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
4. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.          
5. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej (w punkcie sprzedaży wskazanym w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych), za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy w miejscu przechowywania dokumentacji lub za jego zgodą w siedzibie organu kontrolującego.
6. Przed przystąpieniem do kontroli, kontrolujący jest obowiązany okazać kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej legitymację służbową oraz upoważnienie.
7. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku rozbieżności  między wartością sprzedaży alkoholu w złożonym oświadczeniu a dokumentacją źródłową następuje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia wydanych zezwoleń.

 

Dokumenty wymagane od przedsiębiorcy podczas kontroli:


1.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.Potwierdzenie wniesienia aktualnej opłaty za korzystanie z zezwoleń.   
3.Faktury zakupu napojów alkoholowych.                                                              
4.Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.

5. Umowy zawarte z klientami w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wskazanym przez klienta (dotyczy jedynie przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę).                                                                        
6. Dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, np.:

1) raporty kasowe wg grup towarowych (roczne, miesięczne) i/lub,
2) wydruki z licencjonowanego programu komputerowego rejestrującego sprzedaż i/lub,
3) zestawienia pojedynczych transakcji sprzedaży wygenerowanych z paragonów sprzedaży lub na podstawie wystawionych faktur sprzedaży i/lub,                      
4) zestawienia dokonanych zakupów napojów alkoholowych i/lub
5)  zestawienia remanentowe (początkowy i końcowy) sporządzone na podstawie spisu z natury i/lub,   
6) zestawienia uśrednionych wysokości marż dla poszczególnych grup alkoholi,
7) łączny okresowy raport z kasy fiskalnej dokumentujący wartość uzyskanych obrotów za poprzedni rok rozliczeniowy w zakresie grup fiskalnego zaszeregowania towarów w celu określenia rzędu wielkości uzyskanych wartości sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do całkowitego obrotu towarów w sklepie.

7. Pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w czasie kontroli w przypadku jego nieobecności (potwierdzenie przelewu opłaty za dokument pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobra PKO BP S.A. nr 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:               
- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniający do odbioru dokumentów,
- udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

8. Książka kontroli przedsiębiorcy.
 

Osoby przeprowadzające kontrolę                       
Kontrole mogą przeprowadzać upoważnieni przez Wójta Gminy Dobra pracownicy Urzędu Gminy Dobra oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobra. Kontrolujący po zakończeniu kontroli dokonuje odpowiednich wpisów w książce kontroli.

                                                          
UWAGI
Art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa kiedy organ zezwalający cofa zezwolenie. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY DOBRA

 

Kontrole przeprowadza się w oparciu o przepisy:

1.Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2211).

2.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r., poz. 2166).

3. Ustawy z dnia  30 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r., poz.162 z późn. zm.).

 

Kontrola może być przeprowadzona jako:

1. Kompleksowa – obejmująca pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład kontrolowanego obiektu oraz w razie wątpliwości dokumentację potwierdzającą spełnienie przez obiekt wymagań co do wyposażenia, wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych.

2. Problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia z prowadzonej działalności hotelarskiej, zgodnie z art. 40 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

3. Doraźna – będąca wynikiem skargi lub informacji o występujących nieprawidłowościach w zakresie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

4. Sprawdzająca – mająca na celu sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kontrola może obejmować:

1. Spełnienie przez obiekt minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

2. Sprawdzenie przez kontrolujących, w razie wątpliwości co do spełnienia w obiekcie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych, posiadania stosownych dokumentów kompetentnych służb.

3. Zgodność danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji innych obiektów niż hotelarskie świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra ze stanem faktycznym.
 

Zasady przeprowadzenia kontroli:

1. Kontrolę poprzedza pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o planowanej kontroli (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 26 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców).

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

  1. oznaczenie organu kontrolującego;
  2. datę i miejsce sporządzenia;
  3. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  4. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 

2. Kontrola jest przeprowadzana nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

3. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.          

4. Przed przystąpieniem do kontroli, kontrolujący jest obowiązany okazać przedsiębiorcy (właścicielowi lub kierownikowi jednostki kontrolowanej) lub osobie przez niego upoważnionej legitymację służbową oraz upoważnienie.

5.Przedsiębiorca ma obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w czasie kontroli w przypadku jego nieobecności (potwierdzenie przelewu opłaty za dokument pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobra PKO BP S.A. nr 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:            
- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniający do odbioru dokumentów,
- udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

6. Kontrolę przeprowadza się w obiekcie kontrolowanym w dniach i godzinach pracy w niej obowiązujących w obecności przedsiębiorcy (właściciela lub kierownika obiektu) lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę.                                                                      
7. Kontrolujący ma prawo do:                                                                     
1)Dokonania kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów. 
2) Żądania od  przedsiębiorcy (właściciela lub kierownika obiektu) oraz od wszystkich osób, zatrudnionych w obiekcie, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą.

8. Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie kontrolowanego obiektu.              

9. Przedsiębiorca (właściciel lub kierownik obiektu kontrolowanego)  lub osoba przez niego upoważniona zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzania kontroli.  

10. Pracownicy obiektu kontrolowanego są obowiązani udzielać, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących świadczenia usług hotelarskich w kontrolowanym obiekcie, w zakresie czynności kontrolnych. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół, który podpisuje kontrolujący i osoba udzielająca tych wyjaśnień.

11. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy.  

12. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów (dokumentów, wyników oględzin, materiałów fotograficznych).   

13.Kontrolujący może żądać od  przedsiębiorcy (właściciela lub kierownika obiektu kontrolowanego) lub osoby przez niego upoważnionej, okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2211). 

14. Kontrolujący, w toku kontroli, w miarę potrzeby, informuje przedsiębiorcę (właściciela lub kierownika obiektu kontrolowanego) lub osobę przez niego upoważnioną  o ustaleniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości i uchybienia w działalności tego obiektu).

15. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje osoba kontrolująca i przedsiębiorca (właściciel lub  kierownik obiektu) lub osoba przez niego upoważniona. Kontrolowany może zgłosić do protokołu swoje uwagi.               

16. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla organu kontrolującego, drugi dla kontrolowanego).

17. Przedsiębiorcy (właścicielowi lub kierownikowi obiektu kontrolowanego) lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo złożenia wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości, opisanych w protokole kontroli, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu. Wyjaśnienia dołącza się do protokołu kontroli w formie załącznika stanowiącego jego integralną część.          

18. Przedsiębiorca (właściciel lub kierownik obiektu kontrolowanego) lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.           

19. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w protokole..

20. Kontrolujący po zakończeniu kontroli dokonuje odpowiednich wpisów w książce kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrolę.                                              
Kontrole mogą przeprowadzać upoważnieni przez Wójta Gminy Dobra pracownicy Urzędu
Gminy Dobra.            
 

Sporządziła:  Agnieszka Łączna-Jaworek

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy Dobra

 

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2022r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Łączna - Jaworek

Data wytworzenia:
15 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
20 kwi 2022, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
20 kwi 2022, godz. 10:55