Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory ławników sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Gminy Dobra z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników w kadencji 2020 – 2023:

do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie do orzekania z zakresu prawa pracy – 1 ławnik,

- do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie do orzekania z zakresu spraw rodzinnych – 1 ławnik.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

 Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa;

10) nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia >> pobierz, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42). 
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  >> pobierz,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona >> pobierz,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  • 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wybory ławników kadencja 2020-2023 >> pobierz

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. >> pobierz

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

 Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a, w godzinach od 08:00 do 16:30 (poniedziałek), 7:30 do 15:30 (wtorek-czwartek), 07:30 do 15:00 ( piątek).

Zgłaszania kandydatów na ławników można dokonać nie później niż do 30.06.2019r. Terminem wiążącym jest data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Dobra.


Informacji związanych z wyborem ławników udziela Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - tel. 91 424 19 57.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wiśniewska

Data wytworzenia:
06 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
06 cze 2019, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
06 cze 2019, godz. 12:34