Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Statut

 

 

 

U C H W A Ł A Nr V/81/03

 

Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 marca 2003r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobra

 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy Dobra uchwala:

 

 

 

STATUT GMINY DOBRA

 

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1.Uchwała określa:

 

1) ustrój Gminy Dobra,

 

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

 

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy oraz komisji Rady ,

 

4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,

 

5) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich

 

 

 

§ 2.Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobra,

 

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobra,

 

3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Dobra,

 

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobra,

 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobra,

 

6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Dobra .

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Gmina

 

 

 

§ 3.1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

 

 

§ 4.1. Gmina położona jest w powiecie polickim, w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 11 027 ha.

 

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i inne jednostki pomocnicze.

 

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

 

 

§ 5.1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

 

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

§ 6.1. ( rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 6 ust. 1 )

 

2. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

 

 

 

§ 7.Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Dobra.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Jednostki pomocnicze Gminy

 

 

 

§ 8.1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

 1.  

  inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

 2.  

  utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

 3.  

  projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

 4.  

  przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

 

 

§ 9.Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 1.  

  obszar,

 2.  

  granice,

 3.  

  siedzibę władz,

 4.  

  nazwę jednostki pomocniczej.

 

 

 

§ 10.1. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o sesjach Rady przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Wraz z zawiadomieniem przekazuje się materiały na sesję Rady.

 

2. Przewodniczący Rady Gminy może podczas sesji Rady udzielić głosu przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 

3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w pracach komisji Rady zajmującej się sprawami dotyczącymi jednostek pomocniczych gminy.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja wewnętrzna Rady

 

 

 

§ 11.1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

 

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

 

 

§ 12.1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

 

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

 

 

§ 13. ( rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 13 ).

 

 

 

§ 14.1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

 1.  

  Rewizyjną,

 2.  

  Budżetową,

 3.  

  Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 4.  

  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

 5.  

  Inwentaryzacyjną.

 

2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

 

3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

 

 

§ 15.1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

 

2. Wyboru Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

 

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

 1.  

  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

 2.  

  ( rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §15 ust.3 pkt. 2 ),

 3.  

  dokonanie otwarcia sesji,

 4.  

  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

 

4. ( rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 15 ust. 4 ).

 

§16. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 1.  

  zwołuje sesje Rady,

 2.  

  przewodniczy obradom,

 3.  

  sprawuje policję sesyjną,

 4.  

  kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

 5.  

  zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 6.  

  podpisuje uchwały Rady,

 7.  

  (rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 16 pkt. 7 ).

 

 

 

§ 17.W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko

 

§ 18.Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Tryb pracy Rady

 

 

 

1. Sesje Rady

 

 

 

§ 19.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

 

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

 

 

 

2. Przygotowanie sesji

 

 

 

§ 20.1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.

 

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 1.  

  ustalenie porządku obrad,

 2.  

  ustalenie czasu i miejsca obrad,

 3.  

  zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

 

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - jeden z Wiceprzewodniczących.

 

4. O terminie, miejscu i ( rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 20 ust. 4 w zakresie wyrazu „proponowanym” ) porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 6 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

 

5. Do zawiadomienia o sesji dołącza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały.

 

6. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.

 

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 6 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

 

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

9. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 6 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

 

 

 

§ 21.1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

 

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

 

 

§ 22.Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

 

 

3. Przebieg sesji

 

 

 

§ 23.1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

 

2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

 

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

 

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra-wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

 

 

§ 24. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

 

 

 

 

 

§ 25.1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzje o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy termin posiedzenia lub przewidywany termin jego zwołania. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

 

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokóle sesji.

 

 

 

§ 26.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

 

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

 

 

§ 27.1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Gminy w Dobrej.

 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

 

 

§ 28.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

 

 

§ 29.Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 1.  

  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

 2.  

  sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

 3.  

  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

 4.  

  interpelacje i zapytania radnych,

 5.  

  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

 6.  

  wolne wnioski i informacje.

 

 

 

§ 30.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 29 pkt 2 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.

 

2. Sprawozdania Komisji Rady składają Przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje.

 

 

 

§ 31.1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta .

 

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

 

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

 

5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

 

6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego Wójta .

 

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

 

8.Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

 

 

§ 32.1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

 

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

 

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 31 ust. 5, 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 33.1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

 

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

 

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

 

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

 

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

 

 

§ 34.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

 

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

 

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

 

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

 

 

§ 35.Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

 

 

§ 36.1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 1.  

  stwierdzenia quorum,

 2.  

  zmiany porządku obrad,

 3.  

  ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

 4.  

  zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

 5.  

  zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

 6.  

  zarządzenia przerwy,

 7.  

  odesłania projektu ustawy do komisji,

 8.  

  przeliczenia głosów,

 9.  

  przestrzegania regulaminu obrad.

 

2.Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

 

 

§ 37.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

 

 

§ 38.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

 

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

 

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

 

 

§ 39.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam sesję Rady Gminy w Dobrej.

 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

 

 

§ 40.1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

 

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

 

§ 41.Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

 

 

§ 42.1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

 

2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 29 pkt 1.

 

 

 

§ 43.1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

 

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

 1.  

  numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

 2.  

  stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

 3.  

  imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

 4.  

  odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

 5.  

  ustalony porządek obrad,

 6.  

  przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

 7.  

  przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

 8.  

  (rozstrzygnięciem nadzorczym PN.2.L.0911/101/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 43 ust. 2 pkt.8 ),

 9.  

  podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

 

 

§ 44.1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

 

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

 

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

 

 

§ 45.1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

 

2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

 

3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

 

 

§ 46.1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

 

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

 

 

 

 

4. Uchwały

 

 

 

§ 47.1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

 1.  

  Wójt,

 2.  

  Komisje Rady,

 3.  

  grupa radnych w składzie co najmniej 3 osób,

 4.  

  kluby radnych,

 

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 1.  

  tytuł uchwały,

 2.  

  podstawę prawną,

 3.  

  postanowienia merytoryczne,

 4.  

  w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

 5.  

  określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

 6.  

  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

 

3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

 

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

 

 

 

§ 48.Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

 

 

§ 49.1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

 

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

 

 

 

§ 50.1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

 

 

§ 51.1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

 

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

 

 

 

 

5. Procedura głosowania

 

 

 

§ 52.W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

 

 

§ 53.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

 

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

 

 

§ 54 . Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

 

2.W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią Rady kartach zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami: „za” , „przeciw” i „ wstrzymuję się ”. Radny oddaje głos wpisując znak „ x ” w wolnym miejscu przy wybranej odpowiedzi.

 

3. Rada może określić inny sposób głosowania tajnego.

 

4.Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie Przewodniczącym Komisji.

 

5.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

 

6.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sali.

 

7.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

 

8.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

 

 

 

§ 55.1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

 

 

§ 56.1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

 

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

 

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 56 ust. 2.

 

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

 

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

 

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

 

 

 

 

6. Komisje Rady

 

 

 

§ 57.1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

 

 

§ 58.1. Komisje stałe działają zgodnie z zatwierdzonym przez Radę rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 59.1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

 

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

 

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

 

4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

 

 

§ 60. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

 

 

 

§ 61.1. Komisje pracują na posiedzeniach.

 

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 62.1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

 

2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

 

 

 

§ 63.Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

 

 

 

 

7. Radni

 

 

 

§ 64.1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne ustne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

 

 

§ 65.1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

 

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

 

 

 

§ 66.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

 

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

 

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

 

 

§ 67.1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

 

 

 

 

 

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

§ 68.1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

 

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

§ 69.1. Koszty wspólnej sesji ponoszą proporcjonalnie do ilości radnych zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

 

 

§ 70.1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz jednego członka.

 

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 71. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

 

 

 

§ 72.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

 

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

 

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

 

 

 

 

2. Zasady kontroli

 

 

 

§ 73.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 1.  

  legalności,

 2.  

  gospodarności,

 3.  

  rzetelności,

 4.  

  celowości,

 

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

 

 

§ 74.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

 

 

§ 75. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1.  

  kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

 2.  

  problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

 3.  

  sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

 

 

§ 76.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

 

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

 

 

 

§ 77. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 15 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 5 dni roboczych.

 

 

 

§ 78.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

 

 

 

§ 79.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w §73 ust.1.

 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

 

 

 

3.Tryb kontroli

 

 

 

§ 80.1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

 

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

 

4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

 

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

 

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty, których wartość w chwili powstania strat przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

 

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

 

8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 81.1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta , wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

 

 

§ 82.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

 

 

 

§ 83.Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

 

 

 

 

4. Protokoły kontroli

 

 

 

§ 84.1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

 1.  

  nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

 2.  

  imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

 3.  

  daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

 4.  

  określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

 5.  

  imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

 6.  

  przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

 7.  

  datę i miejsce podpisania protokołu,

 8.  

  podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

 

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

 

 

§ 85.1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 86.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

 

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

 

 

§ 87.Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

 

 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

 

 

§ 88.1 Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 10 każdego roku.

 

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

 1.  

  terminy odbywania posiedzeń,

 2.  

  terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

 

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

 

 

§ 89.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

 

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

 1.  

  liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

 2.  

  wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

 3.  

  wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

 4.  

  wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

 5.  

  ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

 

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

 

 

§ 90.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

 

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

 1.  

  Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:

 2.  

  nie mniej niż 5 radnych,

 3.  

  nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

 

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

 

§ 91.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

 

 

§ 92.Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

 

 

 

§ 93.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

 

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

 

 

 

§ 94.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

 

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

 

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

 

 

§ 95.Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

 

 

Rozdział VII Zasady działania klubów radnych

 

 

 

§ 96.Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

 

 

§ 97.1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.

 

2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

 

3. W zgłoszeniu podaje się:

 1.  

  nazwę klubu,

 2.  

  listę członków,

 3.  

  imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

 

 

§ 98.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

 

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

 

 

§ 99.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

 

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

 

 

 

§ 100.Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

 

 

§ 101.1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

 

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

 

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

 

 

§ 102.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

 

 

§ 103.Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

 

 

 

§ 104.Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w odrębnych przepisach.

 

 

 

§ 105. 1.Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 

2.Z obrad, których jawność została wyłączona z mocy przepisów szczególnych sporządza się odrębny protokół, który może być udostępniony wyłącznie osobom uczestniczącym w tych obradach oraz organom i instytucjom uprawnionym z mocy prawa.

 

 

 

§ 106.1. Dokumenty, o których mowa w §§ 104 i 105 udostępnia się w Urzędzie Gminy w każdy poniedziałek w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Z dokumentów obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je lub kopiować.

 

3. Realizacja uprawnień określonych w ust. 2 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu.

 

 

 

§ 107.1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzanych przez siebie notatek z dokumentów określonych w §§ 104 i 105, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.

 

2.Czynnosci, o których mowa w ust.1 są wykonywane odpłatnie. Wysokość opłat określa Wójt w drodze zarządzenia.

 

 

 

§ 108.Uprawnienia określone w § 104-107 nie znajdują zastosowania:

 1.  

  w przypadku wyłączenia - na podstawie odrębnych przepisów,

 2.  

  gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

 3.  

  w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 109.Traci moc uchwała Nr V/28/96 Rady Gminy w Dobrej z dnia 29 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobra ( Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 16, poz. 114; z 1997r. Nr 1, poz. 8, Nr 6, poz. 43, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 36, poz. 613 i z 2001r. Nr 34, poz. 764 ).

 

 

 

§ 110.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Teodor Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Statut Gminy Dobra (DOC, 249.00Kb) 2003-08-29 11:56:41 83
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Dziuban

Data wytworzenia:
01 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Łukasz Dziuban

Data publikacji:
29 sie 2003, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Rozalia Adamska

Data aktualizacji:
27 lis 2018, godz. 20:21