Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobra przedstawia Radzie Gminy Dobra w terminie do dnia 31 maja, raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobra w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Dobra i jej jednostki organizacyjne, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra.

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2021 został przedłożony Radzie Gminy Dobra w dniu 30 maja 2022r.

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2021 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Gminy Dobra w dniu 14 czerwca 2022 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Wójta, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

Zapraszam Mieszkańców do zapoznania się z przedłożonym raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dobra, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a do dnia 13 czerwca 2022r.,  do godziny 16.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobra i zostanie przeprowadzona nad nim debata, został ustalony na dzień 14 czerwca 2022r. Porządek sesji oraz godzina rozpoczęcia, zostaną podane w odrębnej informacji na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce System Rada>>Kalendarz posiedzeń.

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2021 >> pobierz (pdf)

Wójt
Teresa Dera


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rozalia Adamska

Data wytworzenia:
20 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
30 maj 2022, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
30 maj 2022, godz. 14:55