Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 

 1.  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Wójt Gminy Dobra, z siedzibą: ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu;
 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
 • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. nr 14 poz. 67)
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa stanowi podstawę pociągnięcia Pana/Pani do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Żaneta Łopyta

Data wytworzenia:
05 cze 2019

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
05 cze 2019, godz. 08:17

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
05 cze 2019, godz. 08:17