Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dobra

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 419/1 położonej w Wołczkowie 2018-12-31 08:28:17
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 77/4 i 53 w Grzepnicy 2018-12-20 14:05:36
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 306 (ul. Topolowa) położonej w m. Mierzyn, gm. Dobra 2018-12-20 13:49:39
Wykonanie 12 operatów szacunkowych z wyceny działek 2018-11-28 12:33:10
Wznowienie granic działki drogowej 2018-11-26 13:18:15
Podstawienie i wywóz kontenerów zapełnionych odpadami 2018-11-23 14:27:46
Sprzątanie przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Dobra w roku 2019 2018-11-23 12:14:00
Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie gminy Dobra 2018-11-23 12:10:06
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt 2018-11-23 12:04:58
Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej (Etap 1) 2018-11-20 09:30:38
Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019 2018-11-15 20:12:01
Wycinka drzew z terenu gminy Dobra 2018-11-08 10:01:27
Wykonanie opinii biegłego - specjalisty w dziedzinie hydrologii lub hydrogeologii - w sprawie dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych (4 zadania) 2018-10-26 11:45:27
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 214/16 położonej w Dołujach 2018-10-24 10:06:26
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Dobra 2018-10-19 14:54:26
Ocena oraz uzupełnienie posiadanej przez Wójta Gminy Dobra ekspertyzy technicznej dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 765, 135/21, 135/22, 135/23, 135/24, 135/25, 135/26, 135/27, 135/28, 135/5, 135/13, obręb Mierzyn 1 2018-10-17 12:24:37
Wykonanie zmiany symbolu użytku gruntowego 2018-10-16 10:52:56
Ocena oraz uzupełnienie posiadanej przez Wójta Gminy Dobra ekspertyzy technicznej dotyczącej zaburzenia stosunków wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 765, 135/21, 135/22, 135/23, 135/24, 135/25, 135/26, 135/27, 135/28, 135/5, 135/13, obręb Mierzyn 2018-09-17 15:31:18
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 656/204, 656/254, 656/270 w ul. Kminkowej, Maciejki, Berberysowej i Miętowej w Bezrzeczu 2018-09-13 14:57:33
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy jeziorze Stolsko 2018-08-29 14:18:07
6 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych 2018-08-28 08:39:41
Siłownia pod chmurką - w Parku Rodzinnym Wołczkowo 2018-08-28 08:30:13
Zakup z dostawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej i Wołczkowie niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Prorytetu IIIB "Wsparcie i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem" współfinansowany ze środ 2018-08-17 14:27:23
Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" 2018-07-20 11:10:04
Zapytanie ofertowe na usługę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach edukacji ekologicznej "Segregujesz nie marnujesz" 2018-07-05 14:18:29
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 0,30 w ul. Grafitowej w Mierzynie 2018-06-29 12:10:15
Dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Dobra, przy ulicy Zwierzynieckiej 4 2018-06-28 12:18:34
Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 305/2 położoną w miejscowości Mierzyn 2 2018-06-27 10:30:12
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu "Sportowe" dot. ul. Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w m. Dobra 2018-06-19 10:03:59
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szatni na boisku w Dobrej przy ul. Sportowej 2018-06-19 10:00:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 656/270 (ulica Kminkowa) położona w Bezrzeczu 2018-06-13 14:03:23
Wykonanie wyceny istniejącego uzbrojenia wodociąg PVC110 o długości około 85,50 mb ułożonego w ulicy Osiedle Leśne w Bezrzeczu 2018-06-11 15:30:15
Wykonanie opinii biegłego w zakresie hydrogeologii w sprawie dot. zaburzenia stosunków wodnych na terenie działek o nr ewidencyjnych 30/110, 30/109, 30/72, 30/73, 30/74, 30/116, 30/117, 30/130, 30/131, 30/69, 30/18, 30/17, 30/34, 30/33 i 30/21, obręb Mierzyn 1 2018-06-08 14:40:27
Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej 2018-06-08 10:28:39
Wykonanie dwóch odrębnych operatów szacunkowych dotyczących działki nr 77/6 obręb Grzepnica 2018-06-04 09:06:39
Wycena istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ułożonych w ulicach Baśniowej, Barwnej, Ozdobnej m. Mierzyn 2018-05-29 15:05:37
Dostawa oprogramowania antywirusowego 2018-05-29 09:11:36
Wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra 2018-05-25 14:20:58
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu "Sportowe" dot. ul. Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w m. Dobra 2018-05-22 10:15:37
Wykonanie operatu szacunkowego z wyceny działki nr 66/146, położonej w Bezrzeczu 2018-05-22 10:06:52
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykonaniem zmiany symbolu użytku gruntowego 2018-05-22 09:52:29
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 877/16 położonej w Wołczkowie, gm. Dobra 2018-05-22 09:49:32
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Parku Rodzinnego im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie, gm. Dobra 2018-05-08 14:18:13
Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia tradycyjnego elektrycznego, bezpiecznego w oprawach typu LED w Gminie Dobra 2018-05-07 12:10:36
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji wraz z infrastrukturą ul. Zakładowej w Mierzynie, gm. Dobra 2018-04-26 14:33:55
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2018-04-26 14:17:35
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym 2018-04-18 11:02:18
Zakup wraz z sukcesywną dostawą leków weterynaryjnych, środków medycznych, narzędzi na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 2018-04-12 11:05:09
Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki nr 113/131 w m. Mierzyn za okres do 10 lat wstecz z tytułu umieszczenia gminnego rurociągu w prywatnej działce 2018-04-12 10:15:27
Wykonanie koncepcji rozmieszczenia ulicznych koszy na odpady przy drogach usytuowanych na terenie gminy Dobra 2018-03-23 12:43:51
Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 156 w m. Dołuje oraz na działce 7/74 w m. Kościno, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje (proj. 5)" 2018-03-15 12:30:06
Wykonanie operatów szacunkowych 2018-03-14 14:49:53
Sprzedaż i montaż syren 2018-03-14 10:14:46
Wykonanie opinii (wraz z uzasadnieniem i wnioskami) dot. Kwalifikacji Przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 2018-03-12 09:28:20
Wykonanie wyceny istniejącego uzbrojenia w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej obsługujących istniejące budynki mieszkalne przy ul. Równej w m. Mierzyn 2018-03-08 10:49:47
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Azaliowej i Perłowej z odwodnieniem w m. Bezrzecze, gm. Dobra 2018-03-02 14:11:35
Zapytanie ofertowe na budowę dwóch wiat rowerowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na dz. nr 10/6 obręb Dobra oraz nawierzchni utwardzonej na dz. nr 10/6 oraz część działek nr 216/2 i 220 obręb Dobra - zadanie: "Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)" 2018-02-23 12:30:18
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach 2018-02-21 08:25:42
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza 2018-02-21 08:12:40
Zapytanie ofertowe dotyczące sprzątania, wykaszania, opróżniania koszy wraz z wywozem nieczystości, konserwacji urządzeń zabawowych drewnianych na terenach rekareacyjnych, placach zabaw i boiskach oraz kompleksowej pielęgnacji i utrzymaniu czystości chodników i wjazdów mieszczących się przy skrzyżowaniach ulic i ronda ( skwerów ) na terenie Gminy Dobra 2018-02-19 11:50:17
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków wraz z ich montażem na terenie Gminy Dobra 2018-02-16 13:10:49
Wykonanie ogrodzenia boiska "Orlik" w Dobrej 2018-02-13 15:01:03
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ogrodzenia boiska w Mierzynie, gm. Dobra 2018-02-13 14:53:34
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obiektu sportowego "Orlik" wraz z odwodnieniem w m. Łęgi, gm. Dobra 2018-02-13 14:46:07
Podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach 2018-02-12 10:23:55
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika od m. Grzepnica do m. Dobra, gm. Dobra 2018-02-12 10:04:09
Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Gminy Dobra na działkach nr 257/136 i 257/83 w obrębie Mierzyn 3 2018-02-08 09:50:10
Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń 2018-02-08 09:05:10
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Elżbiety z odwodnieniem w m. Mierzyn, gm. Dobra 2018-02-06 14:12:47
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi ul. Jagodowej z odwodnieniem w m. Dobra, gm. Dobra 2018-02-06 14:01:52
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obiektu sportowego "Orlik" z odwodnieniem w m. Bezrzecze, gm. Dobra 2018-02-06 13:51:36
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw, terenach rekreacyjnych i boiskach sportowych kompleksu boisk sportowych Orlik Dobra ul. Poziomkowa 7 Dobra 2018-01-26 10:47:57
Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Dobra 2018-01-24 12:26:26
Przygotowanie i montaż platformy na gniazdo bociana białego 2018-01-23 12:38:31
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów 2018-01-05 13:35:18
Cząstkowy zakup i dostawa materiałów biurowych 2018-01-05 13:16:55
Wykonanie podziału działki nr. 206/21 w Mierzynie 2018-01-04 12:44:14
Wykonanie usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017-2023" 2018-01-04 11:33:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kowalewska

Data wytworzenia:
04 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Kinga Kowalewska

Data publikacji:
04 sty 2018, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kowalewska

Data aktualizacji:
04 sty 2018, godz. 11:31