Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

Ogłoszenie nr 774390-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Dobra: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, krajowy numer identyfikacyjny 00053344600000, ul. ul. Szczecińska  16 a , 72-003  Dobra, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 113 048, e-mail przetargi@dobraszczecinska.pl, faks 914241545.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dobraszczecinska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. Gmina Miasto Szczecin 2. Rejonowy zarząd Infrastruktury

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.dobraszczecinska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.dobraszczecinska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna-papieowa
Adres:
Urząd Gminy ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin
Numer referencyjny: WKI.ZP.271.31.2020.AA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin” i składa się z 2 etapów. ETAP I: 1.1 opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin (dł. ok. 3400 mb od. ul. Lipowej w Wołczkowie do ul. Szafera w Szczecinie) wraz z pełną infrastrukturą służącą drodze oraz likwidacją wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na nieruchomości przyległe wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. ETAP II – opcja 1.2. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że zamawiający może zlecić niżej wymienione prace z tym zastrzeżeniem, że wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do 30% w zakresie podobnym do opisanego w niniejszym zamówieniu: zwiększone zakresy wykonania: likwidacja ew. kolizji, na warunkach jak w umowie podstawowej, dodatkowy zakres infrastruktury drogowej jak i sieci, które będą rozliczane na warunkach analogicznych do umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności techniczne: Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji min. 2 prac podobnych do przedmiotu zamówienia polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektów drogowych, wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uzna za 1 pracę podobną wykonanie projektu budowy lub przebudowy drogi o długości min. 1 km. wraz z infrastrukturą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej wyżej wymieniony odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Wyżej wymieniony dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenia własne aktualne na dzień składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) oferta cenowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) oświadczenia własne, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie projektowania dróg

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują: 1) zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT – waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,* 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,* -*jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 nie będzie miała charakteru automatycznego. We wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonanie przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych prze nich umów. 1) Waloryzacja nastąpi ze skutkiem na dzień wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3. 2) Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 zostanie dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie przedstawionych przez Wykonawcę wyliczeń zawartych we wniosku o waloryzację Zamawiający przewiduje negocjacje, jako formę porozumienia się stron. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy przysługuje droga sądowa na zasadach ogólnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobra, z siedzibą w Dobrej, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra; 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Gminie Dobra – Urzędzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:, e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl; informacja pod linkiem: http://bip.dobraszczecinska.pl/strony/menu/141.dhtml; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 8, 92, 95, 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „PZP” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr WKI.ZP.271.31.2020.AA na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin””; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz inne upoważnione przez Administratora osoby, o ile to będzie to konieczne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3); 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz do celów archiwalnych wynikających z przepisów odrębnych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy); 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust 1 RODO, z zastrzeżeniem możliwości ich przetwarzania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale VI ust. 20SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.12.2020.11.55.24_Ogloszenie.docx 2020-12-30 11:55:24 25,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.12.2020.11.55.24_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:55:24 195,5KB 36 razy
2 30.12.2020.11.55.34_zal._nr_1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:55:34 72,5KB 22 razy
3 30.12.2020.11.55.41_zal._nr_2_Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:55:41 21,9KB 20 razy
4 30.12.2020.11.55.53_zal._nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:55:53 19,7KB 30 razy
5 30.12.2020.11.56.01_zal._nr_4_wykaz_prac.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:56:01 13,4KB 34 razy
6 30.12.2020.11.56.11_zal._nr_5_umowa_-_wzor.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:56:11 130,5KB 37 razy
7 30.12.2020.11.56.19_zal._nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:56:19 17,4KB 26 razy
8 30.12.2020.11.56.26_zal._nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:56:26 18,4KB 26 razy
9 30.12.2020.11.56.35_zal._nr_8_oswiadczenie_projektanta.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:56:35 30,5KB 27 razy
10 30.12.2020.11.57.49_zal._nr_9_cz._1.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:57:49 11,5MB 32 razy
11 30.12.2020.11.58.52_zal._nr_9_cz._2.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 11:58:52 9,6MB 30 razy
12 zal._nr_9__plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 12:10:54 34,5MB 76 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 30.12.2020.13.03.33_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 13:03:33 17,2KB
2 30.12.2020.13.03.43_SIWZ_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 13:03:43 19KB
3 30.12.2020.13.03.50_Ogloszenie_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 13:03:50 12,8KB
4 04.01.2021.11.48.19_modyfikacja_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-04 11:48:19 17,5KB
5 04.01.2021.11.48.28_zal._nr_1_oferta_poprawiona.doc Po terminie otwarcia ofert 2021-01-04 11:48:28 54KB
Wynik postępowania
1 10.02.2021.14.43.12_wyniki.pdf 2021-02-10 14:43:12 50,8KB
Informacja z otwarcia ofert
1 14.01.2021.13.51.11_otwarcie.pdf 2021-01-14 13:51:12 30,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 30-12-2020 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Abramowska 30-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 10-02-2021 14:45