Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra

Dobra: Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra

 

Numer ogłoszenia: 186723 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3113048, faks 0914241545.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobraszczecinska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje roboty związane z bieżącą konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra, obejmująca: a) zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji poprzez wykonanie między innymi: -czyszczenie głównych kolektorów deszczowych sieć o długości 58 032 mb, zakres średnic rurociągów od O60 do O1400, -czyszczenie studzienek wpustów ulicznych, -sprawdzenie i udrożnienie przykanalików, -sprawdzenie i czyszczenie studzienek rewizyjnych, -udrożnienie wpustów w okresie zimowym, -konserwacje, koszty zakupu energii elektrycznej oraz utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy ulicy: Grafitowej w Mierzynie, Sportowej w Dobrej oraz Koralowej w Bezrzeczu, -przeglądy rozdzielni sterowniczej, naprawa armatury tłocznej w pompowniach wody deszczowej, -czyszczenie separatorów dwa razy w roku szt. 12, -eksploatacja zbiorników retencyjnych wody deszczowej w miejscowości Dobra dz. nr 1024/146, w miejscowości Bezrzecze dz.nr 1/32 i dz.nr 66/25, -wykonanie m.in. dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zgodnie z § 21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zbiorników, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, -opiniowanie nowych przyłączy oraz sieci kanalizacji deszczowej; b) wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) kanalizacji, wskazanych przez Zamawiającego i obejmujących: -regulację wpustu ulicznego z uzupełnieniem nawierzchni do 4m2, -wymianą włazu typu: lekkiego i ciężkiego, -uzupełnienie pokrywy włazu typu: lekkiego i ciężkiego, -wymianę wpustu ulicznego, -wymianę studzienki wpustu ulicznego: bez wymiany wpustu z rusztem i z wymianą wpustu z rusztem, -regulację (wysokościowa) włazu studzienki rewizyjnej, -wymianę odcinka kanału burzowego o długości do 5m, następujących średnic: O 60, O 100, O 110 O 200, O 300,O 400,O 500,O 600,O 800,O 1000,O 1200,O 1400,O 1600: z naprawą nawierzchni i bez naprawy nawierzchni, -wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb z naprawą nawierzchni asfaltowej, -wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb bez naprawy nawierzchni asfaltowej, -wymianą kręgów betonowych o średnicy O 800, O 1000, O 1200 w studniach rewizyjnych. Przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 1 h od przyjęcia zgłoszenia o awarii lub samodzielnym jej zlokalizowaniu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobową zdolność do usuwania uszkodzeń i awarii i przystąpienie do ich usuwania w ciągu _ godzin od chwili otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu lub awarii, telefonicznie, e - mailem lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stanie gotowości przez 24 h, siedem dni w tygodniu. Po wykonaniu prac należy zgłosić wykonaną usługę celem spisania protokołu odbioru prac. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Zaleca się wcześniejsze wykonanie wizji w terenie. Przedmiotem zamówienia są zarówno roboty budowlane, jak i usługi. Jednak w przedmiotowym zamówieniu przeważają usługi..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienie obejmuje roboty związane z bieżącą konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra, obejmująca: a) zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji poprzez wykonanie między innymi: -czyszczenie głównych kolektorów deszczowych sieć o długości 58 032 mb, zakres średnic rurociągów od O60 do O1400, -czyszczenie studzienek wpustów ulicznych, -sprawdzenie i udrożnienie przykanalików, -sprawdzenie i czyszczenie studzienek rewizyjnych, -udrożnienie wpustów w okresie zimowym, -konserwacje, koszty zakupu energii elektrycznej oraz utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy ulicy: Grafitowej w Mierzynie, Sportowej w Dobrej oraz Koralowej w Bezrzeczu, -przeglądy rozdzielni sterowniczej, naprawa armatury tłocznej w pompowniach wody deszczowej, -czyszczenie separatorów dwa razy w roku szt. 12, -eksploatacja zbiorników retencyjnych wody deszczowej w miejscowości Dobra dz. nr 1024/146, w miejscowości Bezrzecze dz.nr 1/32 i dz.nr 66/25, -wykonanie m.in. dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zgodnie z § 21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zbiorników, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, -opiniowanie nowych przyłączy oraz sieci kanalizacji deszczowej; b) wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) kanalizacji, wskazanych przez Zamawiającego i obejmujących: -regulację wpustu ulicznego z uzupełnieniem nawierzchni do 4m2, -wymianą włazu typu: lekkiego i ciężkiego, -uzupełnienie pokrywy włazu typu: lekkiego i ciężkiego, -wymianę wpustu ulicznego, -wymianę studzienki wpustu ulicznego: bez wymiany wpustu z rusztem i z wymianą wpustu z rusztem, -regulację (wysokościowa) włazu studzienki rewizyjnej, -wymianę odcinka kanału burzowego o długości do 5m, następujących średnic: O 60, O 100, O 110 O 200, O 300,O 400,O 500,O 600,O 800,O 1000,O 1200,O 1400,O 1600: z naprawą nawierzchni i bez naprawy nawierzchni, -wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb z naprawą nawierzchni asfaltowej, -wymianę przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb bez naprawy nawierzchni asfaltowej, -wymianą kręgów betonowych o średnicy O 800, O 1000, O 1200 w studniach rewizyjnych. Przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 1 h od przyjęcia zgłoszenia o awarii lub samodzielnym jej zlokalizowaniu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić całodobową zdolność do usuwania uszkodzeń i awarii i przystąpienie do ich usuwania w ciągu _ godzin od chwili otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu lub awarii, telefonicznie, e - mailem lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stanie gotowości przez 24 h, siedem dni w tygodniu. Po wykonaniu prac należy zgłosić wykonaną usługę celem spisania protokołu odbioru prac. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Zaleca się wcześniejsze wykonanie wizji w terenie. Przedmiotem zamówienia są zarówno roboty budowlane, jak i usługi. Jednak w przedmiotowym zamówieniu przeważają usługi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2, 90.64.10.00-2, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę podobną do przedmiotu zamówienia. Przez usługę podobną należy rozumieć usługę polegającą na eksploatacji i utrzymaniu drożności kanalizacji deszczowej, trwającą co najmniej 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • b) o zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej jednym: - specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, wyposażonym m.in. w zbiornik na wodę czystą i zbiornik do gromadzenia osadu i wody brudnej, - samochodem samowyładowczym, - wysokociśnieniową pompą wody
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: a) o zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika. Osoba ta musi być wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - 1osobą - kierowcę samochodu ciężarowego;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem I; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w postępowaniu. 1) Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych w trybie przetargu ograniczonego 5 Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami rozdziału VI. 2) Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w pkt 1, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Zamawiający przydzieli punkty (na potrzeby kwalifikacji o której mowa w pkt 2) w następujący sposób: a) W zakresie wiedzy i doświadczenia: - jedna usługa podobna - 1 pkt, - dwie usługi podobne - 2 pkt, - trzy i więcej usług podobnych - 3 pkt. b) w zakresie wykazu sprzętu dotyczącego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, wyposażonego m.in. w zbiornik na wodę czystą i zbiornik do gromadzenia osadu i wody brudnej: - jeden samochód - 1 pkt, - dwa samochody - 2 pkt, - trzy samochody i więcej - 3 pkt. c) w zakresie wykazu sprzętu dotyczącego samochodu samowyładowczego: - jeden samochód - 1 pkt, - dwa samochody - 2 pkt, - trzy samochody i więcej - 3 pkt. O kwalifikacji zdecyduje najwyższa liczba punktów

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas reakcji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobraszczecinska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, sekretariat - pok. nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Wójt

Teresa Dera

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.12.2015.14.47.22_Zalacznik_nr_1_wniosek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:47:22 43,6KB 46 razy
2 18.12.2015.14.47.30_Zalacznik_nr_2_wykaz_prac.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:47:30 56,2KB 34 razy
3 18.12.2015.14.47.37_Zalacznik_nr_3_wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:47:37 34,8KB 33 razy
4 18.12.2015.14.47.48_Zalacznik_nr_4__wykaz_sprzetu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:47:48 33,2KB 35 razy
5 18.12.2015.14.48.05_Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:48:05 38,4KB 35 razy
6 18.12.2015.14.48.12_Zalacznik_nr_6_wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:48:12 33,5KB 35 razy
7 18.12.2015.14.48.19_Zalacznik_nr_7_grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:48:19 39,5KB 37 razy
8 18.12.2015.14.48.32_Zalacznik_nr_8_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-12-18 14:48:32 30,0KB 47 razy
Wynik postępowania
1 25.01.2016.13.47.35_Skan_dopuszczenie.jpg 2016-01-25 13:47:35 430,3KB
2 04.02.2016.22.00.50_wyniki_49_15.jpeg 2016-02-04 22:00:50 239,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 18-12-2015 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 04-02-2016 22:00