Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra

Polska-Dobra: Usługi związane z odpadami

2015/S 192-348254

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Gminy w Dobrej
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra k. Szczecina
POLSKA
Tel.: +48 914223922
E-mail: wydzial@dobraszczecinska.pl
Faks: +48 914223920

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.dobraszczecinska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kod NUTS PL424.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000, 90513300, 90511000, 90513100, 90514000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobra.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, które odpowiadają poszczególnym sektorom na podstawie uchwały Rady Gminy Dobra Nr XIX/269/2012 z 29.11.2012 w sprawie podziału obszaru Gminy Dobra na sektory.
CZĘŚĆ I – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie sektora I, (obejmuje obszary miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn).
CZĘŚĆ II – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie sektora II, (obejmuje obszary miejscowości: Bezrzecze, Dobra, Wołczkowo, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec).

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 39 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie sektora I, (obejmuje obszary miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn).

1)Krótki opis

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie sektora I, (obejmuje obszary miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000, 90513300, 90511000, 90513100, 90514000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie sektora II, (obejmuje obszary miejscowości: Bezrzecze, Dobra, Wołczkowo, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec).

1)Krótki opis

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie sektora II, (obejmuje obszary miejscowości: Bezrzecze, Dobra, Wołczkowo, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000, 90513300, 90511000, 90513100, 90514000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
SEKTOR I – 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
SEKTOR II – 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca składający ofertę na dwa sektory zobowiązany jest do zabezpieczenia całej oferty, czyli kwot łącznie – 140 000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do 10.11.2015 do godz. 10:30.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego
z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
WYKONAWCA spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra, o którym mowa w art. 9b ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 233 ust.2 ustawy
z 14.12.2012 o odpadach, w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w pkt 2 rozdziału V niniejszej specyfikacji i przedstawionych wraz z ofertą, z zastosowaniem metody „spełnia/nie spełnia”.
2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Ustawy) oraz o braku podstaw do wykluczenia (o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Ustawy) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast w zakresie (art. 24 ust. 1 ustawy) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną WYKONAWCA musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną WYKONAWCA musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5– 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, WYKONAWCA składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
8) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra, o którym mowa w art. 9b ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
9) Aktualne zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 233 ust.2 ustawy z 14.12.2012 o odpadach, w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia.
10) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Jeżeli WYKONAWCA polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do wykonywania części udzielonego zamówienia (jako podwykonawca na rzecz generalnego wykonawcy
11) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, poprzez wypełnienie i dołączenie załącznika nr 4 do oferty.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
12) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/ją za spełnienie tego warunku
13) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP lub oświadczenie, że WYKONAWCA nie należy do grupy kapitałowej, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową – załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z rozdziałem I pkt 3;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ);
3) Dowód wniesienia wadium;
4) Proponowany przez Wykonawcę termin płatności faktury w ramach kryterium „termin płatności faktury” wpisany w załącznik nr 1, pkt. 3.
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2b ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 art. 26 ust. 2b ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
WYKONAWCA spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000 PLN.
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia:
2. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/ją za spełnienie tego warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
WYKONAWCA spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu usługi podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.
Za usługę podobną Zamawiający uzna usługę obejmującą wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o wartości co najmniej 4 000 000 PLN brutto.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9d) w tym:
— posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
— utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
— spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
— zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej;
Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony gdy WYKONAWCA wykaże, że:
a) dysponuje:
— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki),
— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
Pojazdy, o których mowa w części II ust. 1 pkt 3 lit. a muszą być w dyspozycji WYKONAWCY, na dzień składania ofert, winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów komunalnych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami – nie niższa niż 4 EUR.
b) dysponuje:
— bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Dobra, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
— na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin płatności faktury. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

WKI.ZP.271.34.2015.AA

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.11.2015 - 10:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 10.11.2015 - 11:00

Miejscowość:

Wydział do Spraw Komunalnych i Inwestycji urzędu gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie WYKONAWCY. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego WYKONAWCY o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,
d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych.
e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia niniejszej umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia.
f) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Natomiast w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszeniu przez Izbę orzeczenia.
5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28.9.2015

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.10.2015.09.40.25_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:40:25 241,6KB 454 razy
2 05.10.2015.09.40.37_Zalacznik_nr_1_Oferta_cenowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:40:37 96,0KB 182 razy
3 05.10.2015.09.40.47_Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:40:47 53,8KB 158 razy
4 05.10.2015.09.41.03_Zalacznik_nr_3_Wykaz_uslug.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:41:03 60,2KB 164 razy
5 05.10.2015.09.41.16_Zalacznik_nr_4_Wykaz_narzedzi_i_urzadzen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:41:16 29,0KB 157 razy
6 05.10.2015.09.41.27_Zalacznik_nr_5_Grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:41:27 52,2KB 158 razy
7 05.10.2015.09.41.40_Zalacznik_nr_6_Dane_dla_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:41:40 115,5KB 168 razy
8 05.10.2015.09.41.51_Zalacznik_nr_7_Wykaz_kontenerow_akcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:41:51 35,2KB 210 razy
9 05.10.2015.09.42.02_Zalacznik_nr_8_Spoldzielnie_gabaryty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:42:02 56,1KB 702 razy
10 05.10.2015.09.42.25_Zalacznik_nr_9_Wykaz_aptek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:42:25 21,2KB 838 razy
11 05.10.2015.09.42.48_Zalacznik_nr_10_Wspolnoty_i_Spoldzielnie__na_terenie_Gminy_Dobra_(zielone).pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:42:48 52,3KB 882 razy
12 05.10.2015.09.43.04_Zalacznik_nr_11_Wyznaczone_miejsca_odbioru_choinek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:43:04 41,8KB 162 razy
13 05.10.2015.09.43.49_Zalacznik_nr_12_Wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-05 09:43:49 154,8KB 172 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.11.2015.16.50.57_zmiana.jpeg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-02 16:50:57 313,3KB
2 02.11.2015.16.51.06_Zalacznik_nr_1_Oferta_cenowa_poprawka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-02 16:51:06 97,6KB
3 03.11.2015.14.59.19_pytania_1_20151103_1z5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 14:59:19 819,8KB
4 03.11.2015.14.59.45_pytania_1_20151103_2z5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 14:59:45 884,0KB
5 03.11.2015.15.00.06_pytania_1_20151103_3z5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 15:00:06 850,9KB
6 03.11.2015.15.00.30_pytania_1_20151103_4z5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 15:00:30 694,4KB
7 03.11.2015.15.00.49_pytania_1_20151103_5z5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-03 15:00:49 303,7KB
8 09.11.2015.18.57.06_wyjasnienia_20151109.jpg Po terminie otwarcia ofert 2015-11-09 18:57:06 542,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 02.11.2015.16.51.17_zmiana.jpeg 2015-11-02 16:51:17 313,3KB
Wynik postępowania
1 30.11.2015.15.00.41_wyniki_20151130_1.jpg 2015-11-30 15:00:41 546,0KB
2 30.11.2015.15.00.53_wyniki_20151130_2.jpg 2015-11-30 15:00:53 285,6KB
3 21.12.2015.11.06.52_Skan_TED_udzielenie_zamowienia.jpg 2015-12-21 11:06:52 544,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 05-10-2015 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 21-12-2015 11:06