Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra

Dobra: Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra
Numer ogłoszenia: 7227 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy , ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3113048, faks 0914241545.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.dobraszczecinska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie obejmuje prace związane z bieżącą konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra, obejmującą: a) zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji, b) wykonywanie remontów kanalizacji (sytuacje awaryjne), wskazanych przez Zamawiającego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamówienie obejmuje prace związane z bieżącą konserwacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra, obejmującą: a) zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji, b) wykonywanie remontów kanalizacji (sytuacje awaryjne), wskazanych przez Zamawiającego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.47.00.00-2, 90.64.10.00-2, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: prace, polegające na eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Umowa, na podstawie której wykonywano opisane prace powinna trwać nie krócej niż 6 miesięcy oraz wartość tej umowy powinna być nie niższa niż 150.000 zł

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: - specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, wyposażonym m.in. w zbiornik na wodę czystą i zbiornik do gromadzenia osadu i wody brudnej - 1szt., - samochodem samowyładowczym - 1szt., - wysokociśnieniową pompę wody - 1szt

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika. Osoba ta musi być wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; - 1osobą - kierowcą samochodu ciężarowego; - min. 5 osobami - pracownikami fizycznymi (kanalarzami)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem I; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt 5 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 zamawiający dokona wyboru na podstawie ilości wykazanych w ofercie prac podobnych wykazanych w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Wybrani zostaną wykonawcy, którzy wykażą największą ilość prac podobnych a gdy kilku wykonawców wykaże się taką samą liczbą prac podobnych, wówczas wyboru dokona się biorąc pod uwagę wykazane prace o najwyższej wartości

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobraszczecinska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, sekretariat - pok. nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

Teresa Dera

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.01.2014.15.34.32_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:34:32 205,0KB 369 razy
2 13.01.2014.15.34.39_Zalacznik_nr_1_wniosek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:34:39 41,9KB 249 razy
3 13.01.2014.15.34.46_Zalacznik_nr_2_wykaz_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:34:46 53,9KB 161 razy
4 13.01.2014.15.34.55_Zalacznik_nr_3_wykaz_osob.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:34:55 32,8KB 165 razy
5 13.01.2014.15.35.01_Zalacznik_nr_4_wykluczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:35:01 31,8KB 191 razy
6 13.01.2014.15.35.09_Zalacznik_nr_5__opis_przedmiotu_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:35:09 39,9KB 266 razy
7 13.01.2014.15.35.19_Zalacznik_nr_6_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:35:19 154,2KB 198 razy
8 13.01.2014.15.35.29_Zalacznik_nr_7_wykaz_sprzetu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:35:29 41,9KB 182 razy
9 13.01.2014.15.35.35_Zalacznik_nr_8_oswiadczenie_uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:35:35 41,2KB 181 razy
10 13.01.2014.15.35.42_Zalacznik_nr_9_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-13 15:35:42 44,8KB 182 razy
Wynik postępowania
1 26.02.2014.12.27.27_Informacja_o_wynikach.jpg 2014-02-26 12:27:28 100,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 13-01-2014 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 26-02-2014 12:27