herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl


UCHWAŁA NR IV/66/03

Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie zadań i przedmiotu działania stałych komisji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 )-Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zadania i przedmiot działania stałych komisji stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do uchwały NR IV/66/03

ZADANIA I PRZEDMIOT DZIAŁAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY

I Do zadań Stałych Komisji należy m.in.:

 1. opiniowanie projektów uchwal,

 2. kontrola realizacji uchwał,

 3. opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych przez Wójta i Radę Gminy,

 4. opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji,

 5. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Komisje realizują zadania w zakresie ustalonego przedmiotu działania.

II. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

1. Komisji Rewizyjna

Zadania i przedmiot działania komisji określa ustawa i Statut Gminy

2. Komisja Budżetowa

 1. kontroli finansów gminy,

 2. opiniowania projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu
  gminy,

 3. opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych przez Wójta i Radę,

 4. opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji.

3. Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego Ochrony
Środowiska

 1. ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

 2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 3. ochrony środowiska , przyrody oraz gospodarki wodnej,

 4. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

 5. wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
  komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
  wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,

 6. lokalnego transportu zbiorowego,

 7. targowisk i hal targowych,

 8. zieleni gminnej i zadrzewień,

 9. cmentarzy gminnych,

 1. programów gospodarczych.

 2. porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
  przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej

4. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. ochrony zdrowia,

 2. edukacji publicznej,

 1. kultury fizycznej (monitorowanie spraw związanych z wykorzystaniem terenów
  rekreacyjnych-ogródków jordanowskich- urządzeń sportowych, organizowaniem
  czasu wolnego dzieci i młodzieży),

 1. opieki społecznej,

 1. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomii (współpraca z
  jednostkami gminnymi odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów
  narkomanii i alkoholizmu, współudział w tworzeniu programu pomocy ludziom
  uzależnionym oraz programu związanego z profilaktyką uzależnień).

5. Komisja Inwentaryzacyjna

 1. sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego,

 2. sporządzanie protokołów w sprawach przejęcia mienia komunalnego,

 1. rozpatrywania zgłoszonych zastrzeżeń w sprawie spisów inwentaryzacyjnych i protokołów dotyczących mienia komunalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-11-2004 19:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 19:07