Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Schemat procedur kontroli

SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z  PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  NA TERENIE GMINY DOBRA

 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.z 2021 r. poz. 162) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 8).


Zakres kontroli może obejmować:

1. Posiadanie ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń (dowodu wniesienia opłaty).

3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

4. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży alkoholu.

5. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

6. Zgodność stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu.

7. Niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

8. Przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w najbliższej okolicy punktu sprzedaży.

9. Zbadanie zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.

10. Uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

11. Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

12. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200m2; pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych (jeśli dotyczy).

13. Przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,

14.Weryfikację danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży oraz opłat za korzystanie z zezwoleń realizowana jest w oparciu o art. 50 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2320.) oraz art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) obejmuje:

1. Weryfikację terminowości oraz prawidłowości złożonych oświadczeń oraz wniesionych opłat (w przypadku stwierdzenia uchybień - wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń),

2. Pisemne zawiadomienie wybranych przedsiębiorców o planowanej kontroli (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.48 ust.11 ustawy Prawo przedsiębiorców) oraz wezwanie do przygotowania dokumentacji źródłowej, która posłużyła do ustalenia podanych w oświadczeniu wartości sprzedaży.

3. Kontrola przeprowadzana nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej (w punkcie sprzedaży wskazanym w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych) za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy w miejscu przechowywania dokumentacji lub za jego zgodą w siedzibie organu kontrolującego.

4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku rozbieżności między wartością sprzedaży alkoholu w złożonym oświadczeniu a dokumentacją źródłową następuje wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia wydanych zezwoleń.

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI

1.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.Potwierdzenie wniesienia aktualnej opłaty za korzystanie z zezwoleń.

3. Faktury zakupu napojów alkoholowych.

4. Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.

5. Umowy zawarte z klientami w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wskazanym przez klienta (dotyczy jedynie przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez  klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę).

6. Dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, np.:

- faktury zakupu alkoholu;

- książki przychodów i rozchodów, ewidencje sprzedaży,

- ewidencje zakupu,

- deklaracje VAT-7,

- spisy z natury,

- oświadczenia o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych,

-dobowe i okresowe raporty fiskalne.

7. Pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w czasie kontroli w przypadku jego nieobecności (potwierdzenie przelewu opłaty za dokument pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobra PKO BP S.A.  nr 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589.

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:

- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniający do odbioru dokumentów,

- udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

8. Książka kontroli przedsiębiorcy.

 

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ

Kontrole mogą przeprowadzać upoważnieni przez Wójta Gminy Dobra pracownicy Urzędu Gminy Dobra oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobra.

 

UWAGI

Zgodnie z art. 18 ust.10 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków ich sprzedaży. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 19-11-2021 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Łączna - Jaworek 19-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 19-11-2021 10:05