Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

RODO

Klauzula informacyjna

 

obowiązująca w Urzędzie Gminy Dobra w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1).

Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Wójt Gminy Dobra, z siedzibą: ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra. (dalej Wójt)
     
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl
     
  3. Jaki jest cel i  podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Wójta na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. realizacji obowiązku podatkowego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, prowadzenia działalności gospodarczej, pomocy rodzinom i osobom samotnym, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie naszej Gminy, planowania przestrzennego i warunków zabudowy, realizacji inwestycji, dzierżawy lub sprzedaży gruntów, zatrudniania lub też na podstawie uzyskanej od Państwa zgody.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi. Niezbędne jest również do wypełniania obowiązków ciążących na Wójcie i ochrony żywotnych Państwa interesów.

Podstawą prawną jest np.:

- ustawa z 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,

- ustawa z 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych,

- ustawa z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

- ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

- ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- ustawa z 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy,

- ustawa z 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń,

- ustawa z 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

      oraz akty wykonawcze do w/w. ustaw.

 

4.  Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

    Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którzy współuczestniczą i wspierają Wójta w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy np. urzędy centralne, inne jednostki samorządu terytorialnego, policja, sąd itp.

 

5.  Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe?

    Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków (np. imion, nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL). Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zadań publicznych lub zawarcia umowy.

 

6.  Jak długo Wójt może przetwarzać dane osobowe?

     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, realizacji umów w Państwa interesie, okres postępowań np. administracyjnych, sądowych, dochodzenia roszczeń itp., a w innym przypadku po ustaniu celu przetwarzania.

 

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?

    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

       - przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,

      -  w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

      -  przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Wójt przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania

 

Klauzula informacyjna zgodnie z art 22 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125),  zwanej dalej ,, DODO” znajduje się w siedzibie Straży Gminnej w Dobrej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 25-05-2018 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 13-05-2019 12:04