Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

nformacja o procedurze wyboru ławników sądowych

Wybory ławników sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Gminy Dobra z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników w kadencji 2016 – 2019:

do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie do orzekania z zakresu prawa pracy – 1 ławnik,

- do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie do orzekania z zakresu spraw rodzinnych – 1 ławnik.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie,
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
 6. duchowni, 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia >> pobierz, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42). 
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  >> pobierz,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona >> pobierz,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata >> pobierz.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, w Biurze Rady Gminy pok. 10
w godzinach od 08:00 do 17:00 (poniedziałek), 08:00 do 15:00 (wtorek), 07:00 do 15:00 (środa – piątek).

Zgłaszania kandydatów na ławników można dokonać nie później niż do 30.06.2015r.    


Informacji związanych z wyborem ławników udziela Inspektor ds. obsługi Rady Gminy - tel. 91 311 31 77.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 09-06-2015 21:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 10-06-2015 09:30