Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ulic Mandarynkowej i Ogrodowej w Wołczkowie, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV

ZO.WZ.6733.54.2014.ZW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 647),

Wójt Gminy Dobra  zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.04.2014 r. złożony przez  ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowaną przez Marię Purczyńską, ul. Szafera 84/5, 71-245 Szczecin, zostało wszczęte postepowanie administracyjne mające na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ulic Mandarynkowej i Ogrodowej w Wołczkowie, sieć rozdzielcza kablowa 0,4 kV,

 

Teren inwestycji obejmuje dz. nr 627, 499, 500 część działki 385  obr. Wołczkowo.

 

     W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 10 KPA strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w sprawie  a także składać pisemne i ustne uwagi oraz wnioski, dotyczące przedmiotowej sprawy:

  • w poniedziałki od godz. 8 do 17,
  • środy i czwartki od godz. 7 do 15 w bud. urzędu przy   ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej (pok. nr 10),

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od……………….

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                                    Teresa Dera

 

 

POUCZENIE

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267): (wyciąg).

Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3.  Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art.40 § 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

§ 5. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 73.  § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 26-05-2014 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 26-05-2014 09:02