Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra

 

WSOiOŚ.OŚ.602.1.2014.MMN                                                            22  kwietnia  2014 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRA

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Dobra wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 2 kwietnia 2014 r. (znak WOOŚ-OSZP.410.65.2014.PN) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 10 kwietnia 2014 r. (znak: NZNS.7040.1.6.2014) odstąpili od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu zmiany aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra”.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, w szczególności:

a)stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,

Uchwałą NR XXIII/332/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra przyjęto aktualizację dotychczasowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest stanowiła załącznik nr 1 do aktualizacji.

W związku z faktem, iż Gmina będzie ubiegać  się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest koniecznym było przeprowadzenie naboru wniosków wśród mieszkańców Gminy Dobra. W wyniku naboru ustalono nowe lokalizacje wyrobów zawierających azbest, które należy nanieść w dotychczasowej inwentaryzacji. Zmiany dotyczą również wyrobów zdemontowanych i usuniętych w 2013 roku. Zmiana Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Dobra dotyczy więc tylko zmiany w załączniku nr. 1 do „Aktualizacji…”, którą stanowi inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra. Powyższe stanowi więc niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu ( zmiana w załączniku).

 

Aktualizacja istniejącego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra”  nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a jej nadrzędnym celem jest usunięcie, do końca 2032 r., wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia azbestem dla zdrowia ludzi. Wykonanie założeń dokumentu nie wiąże się z realizacją przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 1397 ze zm.)

b)powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

Aktualizacja    programu zawiera założenia wynikające z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, nawiązuje do „aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”, jest także zgodna z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2010 – 2013 z perspektywa do roku 2032.

c)przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,

W „Aktualizacji…” przyjęto zasadę realizacji zadań, które służą zmniejszeniu ilości występowania azbestu i wyrobów azbestowych oraz służą zmniejszeniu narażenia zdrowia ludzi na pył azbestowy. Jest to kierunek działań zgodny z wymogami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Realizacja Programu jest powiązana z realizacją celów „Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE”. Strategia zakłada „ostateczne zastąpienie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami”. Ponadto zagadnienia związane z azbestem regulują unijne dyrektywy:

  • dyrektywa Rady 87/217/EWG z 19.03.1987r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
  • dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Regulacje zawarte w tych przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach.

d)powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

Niska społeczna świadomość ekologiczna oraz nieznajomości przepisów prawnych skutkuje niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest oraz nieprzestrzeganiem narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla posiadaczy odpadów. Realizacja jednego z założeń „Aktualizacji…” programu, tj. edukacji ekologicznej, pozwoli zmniejszyć skalę tego problemu w odniesieniu do szkodliwości azbestu. Organ zobowiązany jest na bieżąco inwentaryzować obiekty posiadające wyroby zawierające azbest, w celu określenia rozmiaru zagrożenia, jakie niesie za sobą niekontrolowana emisja włókien azbestowych. W związku z powyższym przedmiotowa inwentaryzacja będzie dokumentem     „ żywym” podlegającym ciągłym aktualizacjom.

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a)prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,

Aktualizację    programu sporządzono m.in. w celu wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy, spowodowanych narażeniem na włókna azbestu, doprowadzenia do sukcesywnej likwidacji negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko oraz do spełnienia w określonym horyzoncie czasowym wymogów ochrony środowiska. Dokumentdotyczy obszaru jednej gminy- realizacja założeń ma na celu eliminacje z obszaru gminy odpadów oraz materiałów zawierających azbest oraz ochronę zdrowia mieszkańców gminy przed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi związanymi z użytkowaniemi usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Ponieważ azbest wykorzystany jako pokrycia dachowe przez cały czas jego użytkowania stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, tylko jego całkowite usunięcie pozwoli na eliminację tego zagrożenia. Wymiana pokryć dachowych jest bardzo kosztowna i dlatego emisja włókien azbestu będzie występować z różnym zaawansowaniem w zależności od możliwości finansowych właścicieli nieruchomości i oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Przy czym zakłada się, że realizacja tych prac z zachowaniem wszystkich warunków określonych przepisami nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców i pracowników firm wykonujących prace związane z azbestem.

b)prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

Rozwiązania przewidywane w Aktualizacji są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz nie generują nieodwracalnych negatywnych oddziaływań skumulowanych jak i transgranicznych.

c)prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;

Realizacja większości zapisów Aktualizacji Programu będzie powodować skutki pozytywne dla środowiska. Nieliczne negatywne skutki związane będą z powstawaniem odpadów i emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych w trakcie transportu odpadów. Prawdopodobnie oddziaływania, które wystąpią będą miały zasięg lokalny, małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny. Ogólnie Aktualizacja   zakłada podjęcie działań mających na celu poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców, nie zakłada się zatem wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. Wyroby zawierające azbest demontowane będą przez wykwalifikowane firmy posiadające stosowne pozwolenia z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Zadaniem urzędników będzie weryfikacja tych uprawnień. Prace zostaną wykonane z należytą starannością, a odpady zostanę wywiezione na specjalnie do tego przygotowane składowisko.

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a)obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

Na obszarze gminy nie występują obszary, na których stwierdzono przekroczenia standardów

jakości środowiska. Dokument obejmuje teren całej Gminy Dobra, w tym obszary o ważnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki) oraz obszary o szczególnych właściwościach naturalnych (rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000). Jednakże, obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych działań na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją „Aktualizacji…” są przeprowadzane w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze.

b)formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Na terenie Gminy Dobra znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony „Jezioro Świdwie” o kodzie PLB 320006.Powierzchnia obszaru wynosi 7196,2 ha. Ostoja znajduje się przy granicy polsko – niemieckiej i obejmuje południowy fragment Puszczy Wkrzańskiej. Obszar chroni jezioro Świdwie, fragment jeziora Stolsko oraz torfowiska, grunty porolne i rolne, a także znajdujące się miedzy nimi niewielkie zbiorniki wodne. Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Zanotowano tu najwyższe w kraju zagęszczenie wodnika. Jezioro Świdwie podlega zapisom Konwencji Ramsar. Jest to również ważna ostoja dla ptaków wędrownych, min. gęsi białoczelnej i zbożowej oraz żurawia.

Realizacja założeń dokumentu nie wpływa negatywnie na znajdujące się w granicach gminy obszary chronione. Realizacja Programu nie jest sprzeczna z celami ochrony ww. obszarów ani nie jest stanowi żadnego z zagrożeń, o których mowa w Standardowych Formularzach Danych.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.dobraszczecinska.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń i w publicznie dostępnym wykazie na stronie www.ekoportal.pl.

Z up. Wójta

Małgorzata Chmielewska

Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 23-04-2014 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2014 14:23