herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Podział nieruchomosci na cele nierolne

Podział nieruchomości na cele nierolne

 

Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, pokój nr 4, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu.

Telefon kontaktowy: 91 424 19 73.

Wniosek o zatwierdzeniu podziału nieruchomości składa się do Wójta Gminy Dobra .

 

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć :

 1.  

  dokumenty stwierdzając tytuł prawny nieruchomości,

 2.  

  wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

 3.  

  wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku

 

jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu .

 1.  

  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku ,

 2.  

  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

 3.  

  wykaz zmian gruntowych ,

 4.  

  wykaz synchronizacyjny , jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

 5.  

  mapę z projektem podziału .

 

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności :

 1.  

  granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

 2.  

  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz ksiąg wieczystych , a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

 3.  

  powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

 4.  

  naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu ;

 5.  

  przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu ;

 6.  

  Przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej ;

 7.  

  jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana , a proponowany jej podział powodowałby także podział budynku granice powinny przebiegać wzdłuż linii ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku , a w budynkach

 

oddzieleń których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego , granice powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn , które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu.

 

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu opiniuje

 

Wójt w formie postanowienia .

 

Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału . Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:

 1.  

  nazwę jednostki ewidencyjnej , oznaczenie obrębu , numer arkusza mapy ,

 2.  

  adres nieruchomości podlegającej podziałowi,

 3.  

  skalę mapy,

 4.  

  granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

 5.  

  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz ksiąg wieczystych , a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,

 6.  

  oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości,

 1.  

  powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnię projektowanych do wydzielenia działek gruntu ,

 2.  

  przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

 3.  

  przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

 4.  

  szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi,

 1.  

  wykaz zmian gruntowych ,

 1.  

  wykaz synchronizacyjny , w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości,

 2.  

  niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu , a w szczególności: ogrodzenia , budynki, obiekty małej architektury , studnie , szamba, przyłącza , drzewa stanowiące pomniki przyrody , elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi,

 3.  

  datę wykonani mapy oraz imię i nazwisko , numer uprawnień zawodowych i podpis osoby , która wykonała mapę

 

Podziału nieruchomości można dokonać , jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego .

 

W przypadku braku planu miejscowego -jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu , a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu Do sporządzenia planu - podziału nieruchomości można dokonać , jeżeli jest zgodny z przepisami odrębnymi, a jeżeli przed dniem złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , obowiązująca w dniu złożenia wniosku , jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji .

 

Jeżeli gmina ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości, postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu , jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy .

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-03-2005 23:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 01-08-2011 20:02