herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 16 listopada 2011 roku

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 16 listopada 2011 r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Dobra.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
• Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
• Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
• Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”.
• Projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
• Projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/592/10 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
• Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz sposobu poboru
i rozliczania opłaty targowej w gminie Dobra.
• Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej.
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Dobra na rok 2012.
• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Dobra na rok 2012.
• Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej
i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
• Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Przewodnicząca Komisji
Maria Wierzbicka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 10-11-2011 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 10:55