Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dołujach

Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach

zaprasza do składania ofert na stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół w Dołujach,
które utworzone zostanie od dnia 1 stycznia 2010 roku.




Ofertę może złożyć osoba, które spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

1. Oferta powinna zawierać:
1) koncepcję funkcjonowania szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub mianowanego albo dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436);
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10) oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kandydata na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Dołujach”, w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz. 15:00 na adres: Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18.
3. Szczegółowe informacje uzyskać można w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18 lub pod nr telefonu (091) 311 88 20.



Dyrektor
Zespołu Szkół w Dołujach

Elżbieta Walczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 27-11-2009 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 27-11-2009 10:26