Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dołujach

Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach

zaprasza do składania ofert na stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół w Dołujach,
które utworzone zostanie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Ofertę może złożyć osoba, które spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

1. Oferta powinna zawierać:
1) koncepcję funkcjonowania szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub mianowanego albo dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436);
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
10) oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kandydata na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Dołujach”, w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz. 15:00 na adres: Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18.
3. Szczegółowe informacje uzyskać można w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18 lub pod nr telefonu (091) 311 88 20.Dyrektor
Zespołu Szkół w Dołujach

Elżbieta Walczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 27-11-2009 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 27-11-2009 10:26