Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie do stron I

Dobra, dnia 8 czerwca  2009 roku

Nasz znak: WSO.Oś. MM – 7627 – 11/09


 

OBWIESZCZENIE do stron

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) Wójt Gminy Dobra zawiadamia strony, iż w dniu 8 czerwca wydał postanowienie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee w zakresie ścieżki rowerowej na działkach 116, 117, 241, 102, 124, 873,874 oraz ulicy dojazdowej klasy D w strefie zamieszkania na działkach 102, 194, 873, 874.”o następującej treści:

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), w nawiązaniu do § 3 ust.1  pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 kpa,

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee w zakresie ścieżki rowerowej na działkach 116, 117, 241, 102, 124, 873,874 oraz ulicy dojazdowej klady D w strefie zamieszkania na działkach 102, 194, 873, 874.”

UZASADNIENIE

W oparciu o  § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2007 roku , Nr 158, poz. 1105) ustalono, że planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia – sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w  § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu , remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 20013. W związku z tym organ przeprowadził kwalifikację przedsięwzięcia wynikającą z Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko - dyrektywa EIA ( ze zm. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997roku).

Po analizie w/w dokumentów stwierdzono, że przedsięwzięcie zawarte jest w załączniku II Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku w grupie przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Jednocześnie organ stwierdza, iż budowa ścieżki rowerowej nie jest przedsięwzięciem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) oraz nie zawiera się w zapisach załącznika I i II w/w dyrektywy. Tym samym nie stanowi podstawy do uwzględnienia tego przedsięwzięcia w prowadzonym postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania organ w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października  2008  roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), zgodnie z wnioskiem inwestora, zwrócono się z zapytaniem do organu ochrony środowiska Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Starosta Policki postanowieniem znak: SR.AR.7633-D/9.1/09 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach pismem znak: PS.NZ.4071-14/09, wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.                       

Zgodnie z art. 65 ust.3 w/w ustawy uzasadnienie postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu pozwoleń. Jednocześnie przy analizie uwzględniono wytyczne podane w załączniku nr III Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogową, polegającą na budowie drogi gminnej Buk – przejście graniczne Buk-Blankensee. Planuje się budowę ulicy dojazdowej klasy D w strefie zamieszkania. Budowa ulicy obejmować będzie: jezdnię dla ruchu kołowego i pieszego, pobocza, zjazdy do posesji, zatoki postojowe, odwodnienie do studni chłonnych, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, rozbiórkę istniejących jezdni, nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów, założenie trawników, instalację elementów małej architektury w postaci ławek, koszy, wiat, stojaków, pali separacyjnych. Odcinek drogi gminnej, na którym planowana jest budowa ulicy dojazdowej przebiega w istniejącym pasie drogowym i na jego przedłużeniu.

Obejmował będzie pas terenu szerokości ok. 15 m. Obiekt budowlany w postaci jezdni ulicy wynosić będzie max. 5,0 m z poboczami szer. 1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni ulicy dojazdowej przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa, alternatywnie kostka kamienna,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odsączająca z piasku.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej dotyczą odwodnienia ulicy dojazdowej za pomocą wpustów do studni chłonnych. Planowana inwestycja przewiduje również wykonanie oświetlenia na ulicy dojazdowej poprzez montaż latarni sodowych na słupach stalowych ocynkowanych.

W fazie budowy planowane przedsięwzięcie związane będzie z koniecznością dostarczenia wody oraz energii na plac budowy w celu zapewnienia warunków socjalnych. Etap eksploatacji wiązał się będzie z koniecznością dostarczenia energii elektrycznej w celu zapewnienia funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

Łączna moc niezbędna do funkcjonowania oświetlenia na całym analizowanym odcinku wynosi około 2,0 kW. Ze względu na rodzaj inwestycji w fazie eksploatacji drogi nie przewiduje się wykorzystywania wody oraz innych materiałów i paliw.

            W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie występować okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: pyłów, zanieczyszczeń gazowych i węglowodorów itp.

W fazie budowy występować będzie jedynie emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie.

Ostatnim z zagrożeń są odpady powstające z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

 W myśl  przepisów  art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć o ryzyku wystąpienia  awarii, przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia:

            Planowana inwestycja będzie prowadzona na terenie działek nr 102, 194, 873, 874 w obrębie Buk. Miejsce lokalizacji ulicy jest obecnie pasem drogowym z jezdnią gruntową. Odcinek ulicy łączący się z planowana ścieżką rowerowo-pieszą prowadzony będzie w terenie lasu mieszanego. Na terenie inwestycji nie występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, brak również obszarów górskich, wybrzeży, stref ochronnych ujęć wód, obszarów Natura 2000, obszarów sklasyfikowanych lub chronionych przez ustawodawstwo Państw Członkowskich, specjalnych stref chronionych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie zgodnie krajobrazie dyrektywą 79/409/EWG i 92/43/EWG, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowana inwestycja nie koliduje z jakimikolwiek formami ochrony przyrody, określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

 

 

3)      Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia:

 

W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie występować wyłącznie niezorganizowana i okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

- pyłów z operacji związanych z prowadzeniem robót ziemnych, transportem oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych jak też tzw. emisja wtórna w wyniku przejazdów samochodów i maszyn budowlanych;

- zanieczyszczeń gazowych – w związku ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodowych i maszyn budowlanych;

- węglowodorów i substancji odorogennych – w związku z wykonaniem bitumicznej nawierzchni drogi.

Będą to krótkotrwałe i lokalne oddziaływania na powietrze, typowe dla tego rodzaju robót budowlano – montażowych. Znikną one całkowicie po zakończeniu robót. W fazie eksploatacji będzie występować wyłącznie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń związana ze spalaniem paliw w poruszających się po niej pojazdach. Z uwagi na to, że projektowana ulica dojazdowa będzie bez przejazdu i służyć głównie mieszkańcom przyległych posesji, ruch drogowy będzie miał charakter lokalny i nie przewiduje się jego znacznego wzrostu. Realizacja inwestycji zapewni maksymalną płynność poruszających się po ulicy pojazdów, co z kolei przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż drogi oraz zagospodarowanie zielenią pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza.

W fazie budowy występować będzie również emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie. Będzie to emisja okresowa oraz występująca wyłącznie w porze dziennej. Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu. Możliwe jest to do realizacji poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, oraz prowadzenie prac emitujących hałas powyżej 70 dB (A) tylko w porze dziennej.

W trakcie eksploatacji ulicy dojazdowej zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego mogą być ścieki opadowe. Zazwyczaj są one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną ogólną.

Planowana inwestycja zmieni dotychczasowy spływ ścieków bezpośrednio do gruntu poprzez jezdnię z kruszywa na odprowadzenie ścieków do elementów kanalizacji deszczowej: wpustów i studni chłonnych. Urządzenia projektowane poprzez piaskowniki i warstwy filtracyjne zapewnią przechwytywanie nieczystości zawarte w ściekach. W trakcie eksploatacji wymagana jest okresowa wymian warstw filtracyjnych studni chłonnych i czyszczenie piaskowników.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady należą do grupy 17 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

W związku z tym powstające odpady w trakcie budowy w miarę możliwości powinny zostać

wykorzystane, np. asfalt po frezowaniu może być wykorzystany na utwardzenie dróg lokalnych lub przekazany do ponownego przetworzenia w wytwórni mas bitumicznych. Gleba i ziemia z wykopów, o ile nie będą zanieczyszczone, mogą zostać wykorzystane do wyrównania terenu i utworzenia ponownie warstwy próchniczej w sąsiedztwie pasa drogowego po wykonaniu prac budowlanych. Innym sposobem zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie jej podmiotom gospodarczym lub osobom prywatnym. Gleba i ziemia zanieczyszczone (np. substancjami ropopochodnymi) powinny być w miarę możliwości oczyszczone i przekazane odbiorcom lub, jeśli nie będzie to możliwe – wywiezione na składowisko odpadów. Odpady komunalne powinny być wywożone na składowisko odpadów.

Podczas użytkowania inwestycji powstawać będą:

· odpady niebezpieczne:

- odpady o kodzie 17 09 01* - zużyte źródła światła zawierające rtęć (oświetlenie drogi),

· odpady inne niż niebezpieczne:

- odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; są to tzw. zmiotki, które należy usuwać zwłaszcza po okresie zimowym,

- odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – odpady z poboczy, np. opakowania po napojach itp.

- kolejną grupę odpadów powstających w trakcie eksploatacji drogi będą stanowiły odpady organiczne z utrzymania terenów zielonych. Najlepszym sposobem ich utylizacji jest kompostowanie, przy czym kompost ten nie powinien być wykorzystywany do celów rolniczych.

Wszystkie odpady powstałe na etapie eksploatacji ulic powinny być przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Odpady, których nie da się wykorzystać lub wykorzystanie jest nieuzasadnione należy wywieźć na składowisko odpadów.

 

            Podsumowując w związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie nie przewiduje budowy nowego obiektu, a jedynie przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, które ściśle związane jest ze zmiana parametrów drogi to należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko w fazie eksploatacji.

Bardzo duże znaczenie w planowanej budowie ulicy ma poprawa stanu istniejącej nawierzchni gruntowej, będącej w złym stanie technicznym, posiadająca liczne wyboje podłużne i poprzeczne. Wady te wywołujące emisję hałasu i drgań zostaną wyeliminowane po przebudowie. Zastosowanie środków uspokojenia ruchu pozwalających na osiągnięcie prędkości do 20 km/h, dodatkowo zastosowanie nasadzeń wzdłuż ulicy pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją. Przewidywany wzrost natężenia ruchu pojazdów w najbliższych latach na omawianym odcinku drogi dotyczy jedynie pojazdów osobowych dojeżdżających do planowanej ścieżki rowerowo-pieszej i terenu zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przebudowywanej ulicy, w porównaniu do stanu istniejącego pozwoli na poprawę warunków zamieszkujących w sąsiedztwie ludzi. Realizacja ścieżki rowerowo-pieszej nie spowoduje zmian wywołujących wzrost poziomu hałasu w trakcie eksploatacji.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska i nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. Zastosowana technologia oraz materiały nie pogorszą stanu środowiska. Przedsięwzięcie nie zmieni też przeznaczenia terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.

            Biorąc powyższe pod uwagę oraz opinie obu organów – Starosty Polickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi  przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko w tym zdrowie i życie ludzi , po uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy (uwzględniając wymogi określone w Aneksie III do dyrektywy OOŚ) postanowiono jak w sentencji.

 

 POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.

 

 

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Dobra

                                                                                                    Teresa Dera


OBWIESZCZENIE do stron

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) Wójt Gminy Dobra zawiadamia strony, iż w dniu 8 czerwca wydał postanowienie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee w zakresie ścieżki rowerowej na działkach 116, 117, 241, 102, 124, 873,874 oraz ulicy dojazdowej klasy D w strefie zamieszkania na działkach 102, 194, 873, 874.”o następującej treści:

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), w nawiązaniu do § 3 ust.1  pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 kpa,

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee w zakresie ścieżki rowerowej na działkach 116, 117, 241, 102, 124, 873,874 oraz ulicy dojazdowej klady D w strefie zamieszkania na działkach 102, 194, 873, 874.”

UZASADNIENIE

W oparciu o  § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2007 roku , Nr 158, poz. 1105) ustalono, że planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia – sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w  § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu , remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 20013. W związku z tym organ przeprowadził kwalifikację przedsięwzięcia wynikającą z Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko - dyrektywa EIA ( ze zm. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997roku).

Po analizie w/w dokumentów stwierdzono, że przedsięwzięcie zawarte jest w załączniku II Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku w grupie przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Jednocześnie organ stwierdza, iż budowa ścieżki rowerowej nie jest przedsięwzięciem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) oraz nie zawiera się w zapisach załącznika I i II w/w dyrektywy. Tym samym nie stanowi podstawy do uwzględnienia tego przedsięwzięcia w prowadzonym postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania organ w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października  2008  roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), zgodnie z wnioskiem inwestora, zwrócono się z zapytaniem do organu ochrony środowiska Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Starosta Policki postanowieniem znak: SR.AR.7633-D/9.1/09 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach pismem znak: PS.NZ.4071-14/09, wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.                       

Zgodnie z art. 65 ust.3 w/w ustawy uzasadnienie postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu pozwoleń. Jednocześnie przy analizie uwzględniono wytyczne podane w załączniku nr III Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogową, polegającą na budowie drogi gminnej Buk – przejście graniczne Buk-Blankensee. Planuje się budowę ulicy dojazdowej klasy D w strefie zamieszkania. Budowa ulicy obejmować będzie: jezdnię dla ruchu kołowego i pieszego, pobocza, zjazdy do posesji, zatoki postojowe, odwodnienie do studni chłonnych, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, rozbiórkę istniejących jezdni, nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów, założenie trawników, instalację elementów małej architektury w postaci ławek, koszy, wiat, stojaków, pali separacyjnych. Odcinek drogi gminnej, na którym planowana jest budowa ulicy dojazdowej przebiega w istniejącym pasie drogowym i na jego przedłużeniu.

Obejmował będzie pas terenu szerokości ok. 15 m. Obiekt budowlany w postaci jezdni ulicy wynosić będzie max. 5,0 m z poboczami szer. 1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni ulicy dojazdowej przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa, alternatywnie kostka kamienna,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odsączająca z piasku.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej dotyczą odwodnienia ulicy dojazdowej za pomocą wpustów do studni chłonnych. Planowana inwestycja przewiduje również wykonanie oświetlenia na ulicy dojazdowej poprzez montaż latarni sodowych na słupach stalowych ocynkowanych.

W fazie budowy planowane przedsięwzięcie związane będzie z koniecznością dostarczenia wody oraz energii na plac budowy w celu zapewnienia warunków socjalnych. Etap eksploatacji wiązał się będzie z koniecznością dostarczenia energii elektrycznej w celu zapewnienia funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

Łączna moc niezbędna do funkcjonowania oświetlenia na całym analizowanym odcinku wynosi około 2,0 kW. Ze względu na rodzaj inwestycji w fazie eksploatacji drogi nie przewiduje się wykorzystywania wody oraz innych materiałów i paliw.

            W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie występować okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: pyłów, zanieczyszczeń gazowych i węglowodorów itp.

W fazie budowy występować będzie jedynie emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie.

Ostatnim z zagrożeń są odpady powstające z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

 W myśl  przepisów  art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć o ryzyku wystąpienia  awarii, przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia:

            Planowana inwestycja będzie prowadzona na terenie działek nr 102, 194, 873, 874 w obrębie Buk. Miejsce lokalizacji ulicy jest obecnie pasem drogowym z jezdnią gruntową. Odcinek ulicy łączący się z planowana ścieżką rowerowo-pieszą prowadzony będzie w terenie lasu mieszanego. Na terenie inwestycji nie występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, brak również obszarów górskich, wybrzeży, stref ochronnych ujęć wód, obszarów Natura 2000, obszarów sklasyfikowanych lub chronionych przez ustawodawstwo Państw Członkowskich, specjalnych stref chronionych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie zgodnie krajobrazie dyrektywą 79/409/EWG i 92/43/EWG, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowana inwestycja nie koliduje z jakimikolwiek formami ochrony przyrody, określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

 

 

3)      Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia:

 

W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie występować wyłącznie niezorganizowana i okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

- pyłów z operacji związanych z prowadzeniem robót ziemnych, transportem oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych jak też tzw. emisja wtórna w wyniku przejazdów samochodów i maszyn budowlanych;

- zanieczyszczeń gazowych – w związku ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodowych i maszyn budowlanych;

- węglowodorów i substancji odorogennych – w związku z wykonaniem bitumicznej nawierzchni drogi.

Będą to krótkotrwałe i lokalne oddziaływania na powietrze, typowe dla tego rodzaju robót budowlano – montażowych. Znikną one całkowicie po zakończeniu robót. W fazie eksploatacji będzie występować wyłącznie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń związana ze spalaniem paliw w poruszających się po niej pojazdach. Z uwagi na to, że projektowana ulica dojazdowa będzie bez przejazdu i służyć głównie mieszkańcom przyległych posesji, ruch drogowy będzie miał charakter lokalny i nie przewiduje się jego znacznego wzrostu. Realizacja inwestycji zapewni maksymalną płynność poruszających się po ulicy pojazdów, co z kolei przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż drogi oraz zagospodarowanie zielenią pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza.

W fazie budowy występować będzie również emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie. Będzie to emisja okresowa oraz występująca wyłącznie w porze dziennej. Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu. Możliwe jest to do realizacji poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, oraz prowadzenie prac emitujących hałas powyżej 70 dB (A) tylko w porze dziennej.

W trakcie eksploatacji ulicy dojazdowej zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego mogą być ścieki opadowe. Zazwyczaj są one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną ogólną.

Planowana inwestycja zmieni dotychczasowy spływ ścieków bezpośrednio do gruntu poprzez jezdnię z kruszywa na odprowadzenie ścieków do elementów kanalizacji deszczowej: wpustów i studni chłonnych. Urządzenia projektowane poprzez piaskowniki i warstwy filtracyjne zapewnią przechwytywanie nieczystości zawarte w ściekach. W trakcie eksploatacji wymagana jest okresowa wymian warstw filtracyjnych studni chłonnych i czyszczenie piaskowników.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady należą do grupy 17 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

W związku z tym powstające odpady w trakcie budowy w miarę możliwości powinny zostać

wykorzystane, np. asfalt po frezowaniu może być wykorzystany na utwardzenie dróg lokalnych lub przekazany do ponownego przetworzenia w wytwórni mas bitumicznych. Gleba i ziemia z wykopów, o ile nie będą zanieczyszczone, mogą zostać wykorzystane do wyrównania terenu i utworzenia ponownie warstwy próchniczej w sąsiedztwie pasa drogowego po wykonaniu prac budowlanych. Innym sposobem zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie jej podmiotom gospodarczym lub osobom prywatnym. Gleba i ziemia zanieczyszczone (np. substancjami ropopochodnymi) powinny być w miarę możliwości oczyszczone i przekazane odbiorcom lub, jeśli nie będzie to możliwe – wywiezione na składowisko odpadów. Odpady komunalne powinny być wywożone na składowisko odpadów.

Podczas użytkowania inwestycji powstawać będą:

· odpady niebezpieczne:

- odpady o kodzie 17 09 01* - zużyte źródła światła zawierające rtęć (oświetlenie drogi),

· odpady inne niż niebezpieczne:

- odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; są to tzw. zmiotki, które należy usuwać zwłaszcza po okresie zimowym,

- odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – odpady z poboczy, np. opakowania po napojach itp.

- kolejną grupę odpadów powstających w trakcie eksploatacji drogi będą stanowiły odpady organiczne z utrzymania terenów zielonych. Najlepszym sposobem ich utylizacji jest kompostowanie, przy czym kompost ten nie powinien być wykorzystywany do celów rolniczych.

Wszystkie odpady powstałe na etapie eksploatacji ulic powinny być przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Odpady, których nie da się wykorzystać lub wykorzystanie jest nieuzasadnione należy wywieźć na składowisko odpadów.

 

            Podsumowując w związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie nie przewiduje budowy nowego obiektu, a jedynie przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, które ściśle związane jest ze zmiana parametrów drogi to należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko w fazie eksploatacji.

Bardzo duże znaczenie w planowanej budowie ulicy ma poprawa stanu istniejącej nawierzchni gruntowej, będącej w złym stanie technicznym, posiadająca liczne wyboje podłużne i poprzeczne. Wady te wywołujące emisję hałasu i drgań zostaną wyeliminowane po przebudowie. Zastosowanie środków uspokojenia ruchu pozwalających na osiągnięcie prędkości do 20 km/h, dodatkowo zastosowanie nasadzeń wzdłuż ulicy pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją. Przewidywany wzrost natężenia ruchu pojazdów w najbliższych latach na omawianym odcinku drogi dotyczy jedynie pojazdów osobowych dojeżdżających do planowanej ścieżki rowerowo-pieszej i terenu zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przebudowywanej ulicy, w porównaniu do stanu istniejącego pozwoli na poprawę warunków zamieszkujących w sąsiedztwie ludzi. Realizacja ścieżki rowerowo-pieszej nie spowoduje zmian wywołujących wzrost poziomu hałasu w trakcie eksploatacji.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska i nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. Zastosowana technologia oraz materiały nie pogorszą stanu środowiska. Przedsięwzięcie nie zmieni też przeznaczenia terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.

            Biorąc powyższe pod uwagę oraz opinie obu organów – Starosty Polickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi  przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko w tym zdrowie i życie ludzi , po uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy (uwzględniając wymogi określone w Aneksie III do dyrektywy OOŚ) postanowiono jak w sentencji.

 

 POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.

 

 

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Dobra

                                                                                                    Teresa Dera

 


OBWIESZCZENIE do stron

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) Wójt Gminy Dobra zawiadamia strony, iż w dniu 8 czerwca wydał postanowienie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee w zakresie ścieżki rowerowej na działkach 116, 117, 241, 102, 124, 873,874 oraz ulicy dojazdowej klasy D w strefie zamieszkania na działkach 102, 194, 873, 874.”o następującej treści:

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 i art. 65 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), w nawiązaniu do § 3 ust.1  pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 kpa,

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Buk - przejście graniczne Blankensee w zakresie ścieżki rowerowej na działkach 116, 117, 241, 102, 124, 873,874 oraz ulicy dojazdowej klady D w strefie zamieszkania na działkach 102, 194, 873, 874.”

UZASADNIENIE

W oparciu o  § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia  9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2007 roku , Nr 158, poz. 1105) ustalono, że planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia – sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w  § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu , remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 20013. W związku z tym organ przeprowadził kwalifikację przedsięwzięcia wynikającą z Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko - dyrektywa EIA ( ze zm. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997roku).

Po analizie w/w dokumentów stwierdzono, że przedsięwzięcie zawarte jest w załączniku II Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku w grupie przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Jednocześnie organ stwierdza, iż budowa ścieżki rowerowej nie jest przedsięwzięciem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, Nr 257, Poz. 2573, z późniejszymi zmianami) oraz nie zawiera się w zapisach załącznika I i II w/w dyrektywy. Tym samym nie stanowi podstawy do uwzględnienia tego przedsięwzięcia w prowadzonym postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania organ w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października  2008  roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), zgodnie z wnioskiem inwestora, zwrócono się z zapytaniem do organu ochrony środowiska Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Starosta Policki postanowieniem znak: SR.AR.7633-D/9.1/09 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach pismem znak: PS.NZ.4071-14/09, wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.                       

Zgodnie z art. 65 ust.3 w/w ustawy uzasadnienie postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu pozwoleń. Jednocześnie przy analizie uwzględniono wytyczne podane w załączniku nr III Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogową, polegającą na budowie drogi gminnej Buk – przejście graniczne Buk-Blankensee. Planuje się budowę ulicy dojazdowej klasy D w strefie zamieszkania. Budowa ulicy obejmować będzie: jezdnię dla ruchu kołowego i pieszego, pobocza, zjazdy do posesji, zatoki postojowe, odwodnienie do studni chłonnych, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, rozbiórkę istniejących jezdni, nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów, założenie trawników, instalację elementów małej architektury w postaci ławek, koszy, wiat, stojaków, pali separacyjnych. Odcinek drogi gminnej, na którym planowana jest budowa ulicy dojazdowej przebiega w istniejącym pasie drogowym i na jego przedłużeniu.

Obejmował będzie pas terenu szerokości ok. 15 m. Obiekt budowlany w postaci jezdni ulicy wynosić będzie max. 5,0 m z poboczami szer. 1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni ulicy dojazdowej przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa, alternatywnie kostka kamienna,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odsączająca z piasku.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej dotyczą odwodnienia ulicy dojazdowej za pomocą wpustów do studni chłonnych. Planowana inwestycja przewiduje również wykonanie oświetlenia na ulicy dojazdowej poprzez montaż latarni sodowych na słupach stalowych ocynkowanych.

W fazie budowy planowane przedsięwzięcie związane będzie z koniecznością dostarczenia wody oraz energii na plac budowy w celu zapewnienia warunków socjalnych. Etap eksploatacji wiązał się będzie z koniecznością dostarczenia energii elektrycznej w celu zapewnienia funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

Łączna moc niezbędna do funkcjonowania oświetlenia na całym analizowanym odcinku wynosi około 2,0 kW. Ze względu na rodzaj inwestycji w fazie eksploatacji drogi nie przewiduje się wykorzystywania wody oraz innych materiałów i paliw.

            W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie występować okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: pyłów, zanieczyszczeń gazowych i węglowodorów itp.

W fazie budowy występować będzie jedynie emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie.

Ostatnim z zagrożeń są odpady powstające z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

 W myśl  przepisów  art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć o ryzyku wystąpienia  awarii, przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia:

            Planowana inwestycja będzie prowadzona na terenie działek nr 102, 194, 873, 874 w obrębie Buk. Miejsce lokalizacji ulicy jest obecnie pasem drogowym z jezdnią gruntową. Odcinek ulicy łączący się z planowana ścieżką rowerowo-pieszą prowadzony będzie w terenie lasu mieszanego. Na terenie inwestycji nie występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, brak również obszarów górskich, wybrzeży, stref ochronnych ujęć wód, obszarów Natura 2000, obszarów sklasyfikowanych lub chronionych przez ustawodawstwo Państw Członkowskich, specjalnych stref chronionych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie zgodnie krajobrazie dyrektywą 79/409/EWG i 92/43/EWG, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowana inwestycja nie koliduje z jakimikolwiek formami ochrony przyrody, określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

 

 

3)      Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia:

 

W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie występować wyłącznie niezorganizowana i okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

- pyłów z operacji związanych z prowadzeniem robót ziemnych, transportem oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych jak też tzw. emisja wtórna w wyniku przejazdów samochodów i maszyn budowlanych;

- zanieczyszczeń gazowych – w związku ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodowych i maszyn budowlanych;

- węglowodorów i substancji odorogennych – w związku z wykonaniem bitumicznej nawierzchni drogi.

Będą to krótkotrwałe i lokalne oddziaływania na powietrze, typowe dla tego rodzaju robót budowlano – montażowych. Znikną one całkowicie po zakończeniu robót. W fazie eksploatacji będzie występować wyłącznie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń związana ze spalaniem paliw w poruszających się po niej pojazdach. Z uwagi na to, że projektowana ulica dojazdowa będzie bez przejazdu i służyć głównie mieszkańcom przyległych posesji, ruch drogowy będzie miał charakter lokalny i nie przewiduje się jego znacznego wzrostu. Realizacja inwestycji zapewni maksymalną płynność poruszających się po ulicy pojazdów, co z kolei przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż drogi oraz zagospodarowanie zielenią pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza.

W fazie budowy występować będzie również emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie. Będzie to emisja okresowa oraz występująca wyłącznie w porze dziennej. Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu. Możliwe jest to do realizacji poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, oraz prowadzenie prac emitujących hałas powyżej 70 dB (A) tylko w porze dziennej.

W trakcie eksploatacji ulicy dojazdowej zagrożeniem dla środowiska gruntowo – wodnego mogą być ścieki opadowe. Zazwyczaj są one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną ogólną.

Planowana inwestycja zmieni dotychczasowy spływ ścieków bezpośrednio do gruntu poprzez jezdnię z kruszywa na odprowadzenie ścieków do elementów kanalizacji deszczowej: wpustów i studni chłonnych. Urządzenia projektowane poprzez piaskowniki i warstwy filtracyjne zapewnią przechwytywanie nieczystości zawarte w ściekach. W trakcie eksploatacji wymagana jest okresowa wymian warstw filtracyjnych studni chłonnych i czyszczenie piaskowników.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady należą do grupy 17 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych.

W związku z tym powstające odpady w trakcie budowy w miarę możliwości powinny zostać

wykorzystane, np. asfalt po frezowaniu może być wykorzystany na utwardzenie dróg lokalnych lub przekazany do ponownego przetworzenia w wytwórni mas bitumicznych. Gleba i ziemia z wykopów, o ile nie będą zanieczyszczone, mogą zostać wykorzystane do wyrównania terenu i utworzenia ponownie warstwy próchniczej w sąsiedztwie pasa drogowego po wykonaniu prac budowlanych. Innym sposobem zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie jej podmiotom gospodarczym lub osobom prywatnym. Gleba i ziemia zanieczyszczone (np. substancjami ropopochodnymi) powinny być w miarę możliwości oczyszczone i przekazane odbiorcom lub, jeśli nie będzie to możliwe – wywiezione na składowisko odpadów. Odpady komunalne powinny być wywożone na składowisko odpadów.

Podczas użytkowania inwestycji powstawać będą:

· odpady niebezpieczne:

- odpady o kodzie 17 09 01* - zużyte źródła światła zawierające rtęć (oświetlenie drogi),

· odpady inne niż niebezpieczne:

- odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów; są to tzw. zmiotki, które należy usuwać zwłaszcza po okresie zimowym,

- odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne – odpady z poboczy, np. opakowania po napojach itp.

- kolejną grupę odpadów powstających w trakcie eksploatacji drogi będą stanowiły odpady organiczne z utrzymania terenów zielonych. Najlepszym sposobem ich utylizacji jest kompostowanie, przy czym kompost ten nie powinien być wykorzystywany do celów rolniczych.

Wszystkie odpady powstałe na etapie eksploatacji ulic powinny być przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Odpady, których nie da się wykorzystać lub wykorzystanie jest nieuzasadnione należy wywieźć na składowisko odpadów.

 

            Podsumowując w związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie nie przewiduje budowy nowego obiektu, a jedynie przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, które ściśle związane jest ze zmiana parametrów drogi to należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko w fazie eksploatacji.

Bardzo duże znaczenie w planowanej budowie ulicy ma poprawa stanu istniejącej nawierzchni gruntowej, będącej w złym stanie technicznym, posiadająca liczne wyboje podłużne i poprzeczne. Wady te wywołujące emisję hałasu i drgań zostaną wyeliminowane po przebudowie. Zastosowanie środków uspokojenia ruchu pozwalających na osiągnięcie prędkości do 20 km/h, dodatkowo zastosowanie nasadzeń wzdłuż ulicy pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją. Przewidywany wzrost natężenia ruchu pojazdów w najbliższych latach na omawianym odcinku drogi dotyczy jedynie pojazdów osobowych dojeżdżających do planowanej ścieżki rowerowo-pieszej i terenu zabudowy jednorodzinnej. W związku z powyższym można stwierdzić, że eksploatacja przebudowywanej ulicy, w porównaniu do stanu istniejącego pozwoli na poprawę warunków zamieszkujących w sąsiedztwie ludzi. Realizacja ścieżki rowerowo-pieszej nie spowoduje zmian wywołujących wzrost poziomu hałasu w trakcie eksploatacji.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska i nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi. Zastosowana technologia oraz materiały nie pogorszą stanu środowiska. Przedsięwzięcie nie zmieni też przeznaczenia terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.

            Biorąc powyższe pod uwagę oraz opinie obu organów – Starosty Polickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi  przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko w tym zdrowie i życie ludzi , po uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy (uwzględniając wymogi określone w Aneksie III do dyrektywy OOŚ) postanowiono jak w sentencji.

 

 POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.

 

 

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Dobra

                                                                                                    Teresa Dera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 09-06-2009 21:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2009 21:58