Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Oferta zatrudnienia

OFERTA ZATRUDNIENIA
Wójt Gminy Dobra


na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. „Wiem, potrafię, zdobędę – program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
poszukuje osoby:


LOGOPEDA

1. Ilość godzin:

Dobra - 30 godzin miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 15 grup dwuosobowych)

Bezrzecze - 32 godziny miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 16 grup dwuosobowych )

Mierzyn - 32 godziny miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 16 grup dwuosobowych)

Rzędziny – 18 godzin miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 9 grup dwuosobowych)

Dołuje – 24 godziny miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 12 grup dwuosobowych)

Uwaga:
Liczba grup w danej miejscowości może ulec zmianie.

2. Umowa cywilno – prawna (umowa – zlecenie) zawarta zostanie na okres od dnia 22.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

3. Wymagania niezbędne:
1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach określone w rozporządzeniu MEN i S z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.),
2) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) dobry stan zdrowia,
4) posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

4. Wymagania pożądane:
1) doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym,
2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
3) prawo jazdy kategorii B.

5. Zakres zadań do wykonania:
1) zapoznanie się z dokumentacją ucznia, w szczególności z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej, kartą obserwacji prowadzoną przez nauczyciela, kartą zgłoszenia dziecka do szkoły, dokumentacją medyczną.
2) diagnozowanie zaburzeń mowy u wszystkich dzieci.
3) kwalifikowanie dzieci do zajęć terapeutycznych.
4) ustanowienie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów.
5) w ramach opieki specjalistycznej wspomaganie rozwoju ucznia w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy w zakresie rozwoju mowy i sprawności komunikacyjnych oraz prowadzi działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy.
6) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
7) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
8) współpraca z zatrudnionymi w szkole nauczycielami, psychologiem, uczestniczenie
w posiedzeniach zespołu specjalistów.
9 ścisła współpraca z rodzicami w celu zminimalizowania zaburzeń rozwojowych
w zakresie mowy u dzieci,
10) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowe, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
11) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
12) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy >>> pobierz,
4) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5) kopie świadectw pracy,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowania karne,
7) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku logopedy.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 11.09.2008 r. do godziny 15.00 pod adresem:
Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „………………………..……………………………”
(proszę wpisać stanowisko i miejscowość)

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091 311 37 38 – Koordynator projektu lub 091 311 36 18 – Specjalista ds. wdrażania.                                                                                     WÓJT
                                                                                      Teresa Dera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 04-09-2008 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 04-09-2008 12:28