Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

OFERTA ZATRUDNIENIA

Wójt Gminy Dobra

na potrzeby realizacji projektu  POKL/1/9.1.1/28/08 pn.

 „Jak dobrze być przedszkolakiem – alternatywne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Dobra”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

poszukuje osoby do pracy:

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

1.      Ilość godzin:        

·         15 godzin tygodniowo      Miejsce:   Mierzyn -15.30-18.30

2.      Umowa cywilno-prawna zawarta zostanie od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

3.      Wymagania niezbędne:

1)     Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone
w Rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288 z późniejszymi zmianami).

2)     Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3)     Dobry stan zdrowia.

4)     Posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

 

4.      Wymagania pożądane:

 

1)     Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

2)     Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

3)     Umiejętność obsługi komputera.

4)     Prawo jazdy kategorii B.

 

5.      Zakres zadań do wykonania :

1)     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.

2)     Stwarzanie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

3)     Współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego, z terapeutami.

4)     Planowanie i prowadzenie prac wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjnych w oparciu o Program Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uwzględniając możliwość i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe i program rozwoju placówki.

5)     Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich efektów swojej pracy.

6)     Planowanie pracy dzieci w cyklu miesięcznym.

7)     Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości (dot. w szczególności dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i dzieci wybitnie zdolnych).

8)     Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej.

9)     Prowadzenie dokumentacji dotyczącej indywidualnego rozwoju i postępów dziecka.

10) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

11)  Diagnozowanie i informowanie o wynikach diagnozy rodziców, psychologa, który podejmuje decyzję o kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogicznych.

12) Realizowanie orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych specjalistów.

13) Współpraca ze specjalistami poza przedszkolem świadczącym pomoc psychologiczno-pedagogiczną, rehabilitacyjną, zdrowotną oraz socjalną.

14) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

15) Respektowanie praw rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z realizacji Programu Autorskiego oraz programów terapeutycznych realizowanych w danym oddziale.

16) Udzielanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju.

17) Dbanie o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych.

18) Eliminowanie przyczyny niepowodzeń dzieci.

19) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

20) Realizowanie  innych zadań zleconych przez koordynatora metodycznego, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

21) Informowanie pracodawcy o nieobecności z powodu choroby natychmiast w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez niego oddziale.

22) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

23) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy.

24) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

25) Udział w szkoleniach przygotowawczych i doskonalących w zakresie autorstwa Programu  Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

26) Współpraca z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Dobra, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w

    Dobrej.

 

Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

1.      Ilość godzin:        

·         15 godzin tygodniowo      Miejsce: Mierzyn – 15.30-18.30

2.      Umowa cywilno-prawna zawarta zostanie od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

3.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie średnie.

2)      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3)      Dobry stan zdrowia.

4)      Posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

4.      Wymagania pożądane:

 

1)      Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

2)      Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

3)      Umiejętność obsługi komputera.

4)      prawo jazdy kat.  B

5.      Zakres zadań do wykonania:

1)      Współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego, z terapeutami.

2)      Pomoc dzieciom w czynnościach codziennych ( pomoc przy ubieraniu, przy sprzątaniu i innych czynnościach ).

3)      Pomoc przy posiłkach ( rozdawanie posiłków i pomoc dzieciom ).

4)      Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie wycieczek i spacerów.

5)      Pomoc w pilnowaniu dzieci w trakcie zabaw w pomieszczeniach i w ogródku przedszkolnym.

6)      Realizowanie innych zadań zleconych przez koordynatora metodycznego,
a wynikających z bieżącej działalności placówki.

7)      Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do pracy.

8)      Informowanie niezwłocznie pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu choroby lub innej przyczyny, w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez niego oddziale.

9)      Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy.

10)  Otwieranie i zamykanie obiektu.

11)  Informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów prawnych dziecka w przypadkach zaobserwowania u dzieci objawów choroby.

12)  Udział w szkoleniach przygotowawczych i doskonalących w zakresie autorstwa Programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2.      List motywacyjny,

3.      Kwestionariusz osobowy, <<-Pobierz

4.      Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie
i kwalifikacje,

5.      Kopie świadectw pracy,

6.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

7.      Oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie   na  stanowisku Specjalista – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu << Pobierz.

 

UWAGA:    Warunkiem podpisania umowy będzie przejście bezpłatnego wyjazdowego szkolenia (5 dni w sierpniu, 3 dni we wrześniu, 3 dni w październiku ).

   

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.08.2008 r. do godziny 15.00 (przedłużenie terminu ->WIĘCEJ<- ) pod adresem:

Urząd Gminy

ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „…………………..……………………………”

                                                                           ( proszę wpisać stanowisko ) 

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091 311 36 18 – Koordynator projektu.

                       

 

                                                                                                         

                                                                                                 Z up. Wójta Gminy

                                                                                                    Rozalia Adamska

                                                                                          ..............................................

                                                                                  (podpis Kierownika jednostki)

 

                                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 30-07-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 22-08-2008 11:23