herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ HOSPICYJNA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE

OCHRONY ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ HOSPICYJNA

 

§ 1

1.      Wójt Gminy Dobra informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji przeznaczonej dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - działalności hospicyjnej.

   2.   Konkurs obejmuje następujące zadanie:

  1) prowadzenie hospicjum domowego dla nieuleczalnie chorych mieszkańców Gminy Dobra (pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa i socjalna w zakresie domowej opieki hospicyjnej)   

 

 

§ 2

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia podpisania umowy, a kończy się nie później niż 15.12.2007 r.

 

 

§ 3

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 3 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

 

 

 § 4

Na realizację zadań w konkursie ofert Wójt Gminy Dobra przeznacza łączną kwotę

13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)

 

 

§ 5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 05.07.2007 r., oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. nr 264 poz. 2207).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej - pok. nr 8.

 

 

§ 6

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)      formalne:

- kompletne oferty,

- prawidłowo i czytelnie wypełnione,

- złożone w określonym terminie,

2)  znaczenie zadania do realizacji celów i zadań Gminy

3)  ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania

4)  własny wkład finansowy w realizację zadania

 

§ 7

1.      Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.

 Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy.

2.   Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią                           

       Komisji Konkursowej.

3.   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

4.   O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie.

   5.   Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 8

Warunkiem przekazania dotacji jest:

1.      zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy.

2.      posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.

 

Druki ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra pok. nr 2, tel. (91) 311-34-16 ; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej      www.bip.dobraszczecinska.pl

WÓJT GMINY DOBRA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 27-07-2007 22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 09-02-2009 13:36