Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała nr XXXVII/471/06 w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej


UCHWAŁA NR XXXVII /471/2006

Rady Gminy Dobra z dnia 26 października 2006

w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.

Na podstawie art.4O ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz zgodnie treścią art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach publicznych /Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm./ Rada Gminy w Dobrej uchwala, co następuje:

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej zwana dalej Biblioteką funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna, będąca instytucją upowszechniania kultury, podporządkowaną Radzie Gminy w Dobrej.

§ 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 28 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm./;

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./;

 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./;

 4. niniejszego statutu.

§ 3.1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Dobra, zaś terenem działania gmina Dobra.

2.W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej wchodzą filie: 1/ Filia w Wołczkowie 2/ Filia w Dołujach 3/ Filia w Mierzynie.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Szczecinie.

ROZDZIAŁ 2 CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa gminy Dobra oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 7. 1. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

1) doskonalenie działania Biblioteki w celu objęcia zasięgiem oddziaływania wszystkich środowiska społeczno-zawodowych;

2) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 1. gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego Gminy Dobra;

 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzującej książkę i czytelnictwo;

 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu;

 4. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży, ludzi niepełnosprawnych i starych;

 5. współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, placówkami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zaspakajaniu potrzeb oświatowo-kulturalnych.

2. Biblioteka może podejmować inne niż określone w ust. 1 działania, jeżeli wynikają one z potrzeb wspólnoty samorządowej lub mają służyć realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

ROZDZIAŁ 3 ORGANY BIBLIOTEKI JEJ ORGANIZACJA

§ 8. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor (Zarządca), który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 9. Pełnienie funkcji Dyrektora Biblioteki powierza oraz z funkcji odwołuje Wójt Gminy.

§ 10. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych prowadzone i znoszone w miarę istniejących potrzeb,

§ 13. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników oraz organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 14. Dyrektor Biblioteki przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy na dany rok budżetowy plan rzeczowo-finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych oraz składa sprawozdania z jej działalności raz na sześć miesięcy.

ROZDZIAŁ 4 FINANSOWANIE BIBLIOTEKI

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Dobra w formie rocznej dotacji.

 2. Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami przekazywanymi przez fundacje, a także w formie dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne oraz dochodami własnymi.

§ 16. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje świadczenia oraz prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 17. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki po pozytywnej akceptacji Wójta.

ROZDZIAŁ 5 PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Wszystkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

mgr Teodor Leszczyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-11-2006 19:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2006 19:52