Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 17.10.2005r. do dnia 21.11.2005r.


SPRAWOZDANIE

z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie

od dnia 17.10.2005r. do dnia 21.11.2005r.

Zarządzeniem Nr 68/05 z dnia 31.10.2005 r.

dokonałem zmian budżetu Gminy Dobra oraz ustaliłem układ wykonawczy do zarządzenia oraz do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII / 367/05 z dnia 27.10.2005

Zwiększyłem dochody o kwotę 30 225 zł zwiększając jednocześnie wydatki

W zadaniach zleconych:

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa'

rozdział 75107-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów 12 600 zł W zadaniach własnych: Dział 852-Pomoc społeczna

rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 17 625 zł

Dokonałem przesunięć wydatków bieżących w ramach działów:

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 839 zł

Dział 752-Obrona narodowa

rozdział 75212-pozostałe wydatki obronne, wydatki bieżące 500 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 450 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie 5 650 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia 1 000 zł

Dział 852-Pomoc społeczna 39 000 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 400 zł

Zwiększyłem wydatki w działach:

Dział 750- Administracja publiczna

rozdział 75022 rady gmin, wydatki bieżące 1 500 zł

rozdział 75023-urzędy gmin, wydatki bieżące 5 200 zł

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych, wydatki bieżące-wynagrodzenia 3 000 zł

Zmniejszyłem rezerwę ogólną o kwotę 9 700 zł

W w/w okresie w zakresie oświaty zostały podjęte następujące działania:

 1. Przedłożono pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
  nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra na rok 2006.

 2. Urząd Miejski w Szczecinie przekazał zgodnie z kompetencjami 5 wniosków o przyznanie
  stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Po rozpatrzeniu wniosków wydano 2 decyzje odmowne, 2 decyzje o przyznaniu stypendium oraz w jednym przypadku wezwano do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty.

3. Do arkuszy organizacyjnych szkół na bieżąco wprowadzane SA zmiany dotyczące zarówno bieżącej działalności szkół jak również wynikające z konieczności wprowadzania dodatkowych godzin na zajęcia nauczania indywidualnego dla uczniów którym wydano orzeczenie o potrzebie takiego nauczania.

W zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych wystawiono 19 zaświadczeń w sprawie podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu rolników, posiadania gospodarstwa rolnego, o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o wykreśleniu zadłużenia z ksiąg wieczystych, potwierdzenia własności nieruchomości położonych na terenie gm. Dobra. Wysłano około 70 wykazów w sprawie uzupełnienia danych dotyczących ustalenia wysokości podatku rolnego oraz w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, w związku z nabyciem nieruchomości na terenie G. Dobra lub w związku z oddaniem do użytkowania budynków mieszkalnych.

Wystawiono 137 decyzji przypisu i odpisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości: łączny przypis podatków - 3.444,30 zł łączny odpis podatków -3.888,10 zł

W zakresie podatków od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnych :

 • wydano 2 wezwania do złożenia deklaracji,

 • wydano 5 pism różnych do podatnika o złożenie wyjaśnień,

 • wydano 5 postanowień o rozksięgowaniu,

 • wydano 2 wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o wpis hipoteki przymusowej,

 • wydano 1 decyzję określająca wysokość zaległości.

W zakresie egzekucji podatków wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 8.120,50 zł Rozpatrzono 13 wniosków podatników, z czego w 9 przypadkach udzielono wnioskowanej ulgi.

RODZAJ NALEŻNOŚCI

POZYTYWNE

NEGATYWNE

BEZ ROZPATRZENIA

Podatek od nieruchomości

3

1

0

Podatek rolny

0

0

0

Łączne zobowiązanie pieniężne

5

0

2

Podatek od posiadania psów

0

0

0

Podatek od środków transportowych

1

0

1

RAZEM

9

1

3

Udzielone ulgi według rodzajów:

RODZAJ NALEŻNOŚCI

UMORZENIE

ROZŁOŻENIA NA RATY

ODROCZENIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

1

1

1

3

Podatek rolny

0

0

0

0

Łączne zobowiązanie pieniężne

5

0

0

5

Podatek od posiadania psów

0

0

0

0

Podatek od środków transportowych

1

0

0

1

RAZEM

7

1

1

9

Wielkość udzielonych ulg:

RODZAJE NALEŻNOŚCI

UMORZENIE

ROZŁOŻENIA NA RATY

ODROCZENIA

RAZEM

Podatek od nieruchomości

58,40

2414,30

193,80

2666,50

Podatek rolny

0

0

0

0

Łączne zobowiązanie pieniężne

1974,00

0

0

1974,00

Podatek od posiadania psów

0

0

0

0

Podatek od środków transportowych

609,00

0

0

609,00

RAZEM

2641,40

2414,30

193,80

5249,50

WARUNKI ZABUDOWY:

Wydano:

 • 4 decyzji inwestycji celu publicznego,

 • 10 decyzji o warunkach zabudowy,

 • 10 pism dotyczących spraw różnych - decyzje i odpowiedzi,

 • sprawy w toku szt. 25.

 • 4 decyzje o warunkach zabudowy w zakresie inwestycji innych niż mieszkaniowe,

 • postępowania w toku - 26,

 • postępowania w toku - 4

 • wyjaśniono i załatwiono 4 sprawy związane z lokalizacją inwestycji.

Wydano 26 decyzji z zakresu warunków zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego;

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

Pod obrady Rady Gminy przedłożono :

- 1 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - Dobra.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI:

- wydano 2 postanowienia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, - wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia granic nieruchomości,

Dowody osobiste:

 1. Przyjęto 152 wniosków dowodowych

 2. Wydano 140 dowodów osobistych

 3. Przyjęto 2 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego

Ewidencja ludności

 1. Wydano 115 poświadczeń o zameldowaniu.

 2. Udzielono odpowiedzi na 43 wnioski o udostępnieniu danych ze zbioru danych
  osobowych.

 3. Wydano 1 decyzje o wymeldowaniu.

4. Wydano 1 decyzję o umorzeniu wymeldowania

POMOC SPOŁECZNA:

Wydano łącznie 148 decyzji administracyjne w tym:

W zakresie świadczeń rodzinnych:

 • 54 decyzji pozytywnych,

 • 7 decyzji odmownych,

 • 4 wnioski oczekujących na rozpatrzenie,

decyzje z pomocy społecznej :

86 decyzje pozytywne,

1 decyzja odmowna;

Wnioski oczekujące na rozpatrzenie łącznie sztuk 24

Pomoc finansowa i rzeczowa w ramach pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.

Zrealizowano pomoc finansowana łączną kwotę: 36,364 zł;

Zadania własne Gminy - kwota wypłaconych świadczeń 30,431 w tym:

 • zasiłki okresowe - 10,222,00 zł,

 • zasiłki celowe - 20209, 00 zł.

Zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej obejmują wypłatę zasiłków stałych

zrealizowano pomoc finansową w formie zasiłków stałych w wysokości
5,933 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE:

 • wydano 9 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy

 • wydano 3 decyzje administracyjne odmawiające przyznania dodatku
  mieszkaniowego

- w rozpatrzeniu pozostają 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dodatki mieszkaniowe wypłacone w łącznej kwocie za miesiące:

październik 2005 r. - 3839,34 zł listopad 2005 r -3.889,43 zł

Zamówienia publiczne:

Otwarto oferty na przetargi:

Na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczeńcowej w m. Dobra.

Przetargi w przygotowaniu:

 1. Wykonanie projektu na kanalizacje deszczową w ul. Mierzyńskiej i Okulickiego.

 2. Wykonanie wodociągu i gazociągu do dz. nr 315 w Dobrej
  Roboty melioracyjne:

1. Usunięto awarię na kolektorze 500 mm przez przełączenie do kolektora 1000 mm w Mierzynie wraz z odczyszczeniem istniejącego układu melioracyjnego od ul. Weleckiej do kolektora 500 mm.

2 W trakcie odtwarzania są rowy od Bezrzecza do kanału Wołczkowskiego oraz od ul. Piaskowej do kanału Wołczkowskiego w Wołczkowie.

3. Przeprowadzono konserwację rowów w Dobrej , Mierzynie, Kościnie, Bezrzeczu.

4. Wykonano rów melioracyjny zbierający wody z terenu JW. w Bezrzeczu wraz z włączeniem do istniejącego, układu melioracyjnego celem ochrony budynków przy ul. Nowowiejskiej przed zalewaniem.

 1. Planowane odtworzenie rowu przy ul. Kolorowej w Mierzynie.

 2. Złożono wniosek do Zarządu Melioracji w Szczecinie o wykonanie konserwacji - odtworzenia (za zastawką) kanału BY w Dobrej.

Gospodarka gruntami

1.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w sprawie warunkowej umowy sprzedaży Wójt Gminy Dobra nie skorzystał z prawa pierwokupu działek:

 • działki niezabudowanej nr 466/14 o pow. 1097 m2 , położonej w obrębie Wołczkowa ,

 • udziału 1/18 części w działce nr 466/8 o pow. 2746 m2 , położonej w obrębie Wołczkowa,

 • udziału 9000/670.990 części w działce nr 301/14 o powierzchni 6ha 70a 99 m2 położonej w Dobrej,

 • działki niezabudowanej nr 104 o powierzchni 809 m2 , położonej w obrębie Redlica,

 • udziału do 809/68.646 części w działce nr 105 o powierzchni 9528m2 ,
  położonej w obrębie Redlica ,

2. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości:

 • działka nr 113/128 o powierzchni 0,6861 ha położonej Mierzyn 2,

 • działki nr 843 o powierzchni 0,1202 ha ,położonej w Mierzynie 2,

 • działki nr 93/16 o powierzchni 0,2217 ha, położonej w Mierzynie 2 ,

 • działka nr 526/2 o powierzchni 0,0775 ha, płożonej w Bezrzeczu ,

 • działka nr 492/2 o powierzchni 0,4434 ha położonej w Wołczkowie ,

 • działka nr 492/4 o powierzchni 0,2538 ha położonej w Wołczkowie .
  3. Wydano 4 postanowienia w sprawie podziału nieruchomości:

 • działki nr 10/143 o powierzchni 0,0609 ha , położonej w Bezrzeczu ,

 • działki nr 10/119 o powierzchni 0,5873 ha , położonej w Bezrzeczu ,

 • działki nr 492/4 o powierzchni 0,2538 ha , położonej w Wołczkowie ,

 • działki nr 656/271 o powierzchni 1,0951 ha, położonej w Bezrzeczu

 1. W dniu 25 października 2005r zawarto akt notarialny na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Dobra działki nr 69/11 o pow. 0,1823 ha położonej w obrębie Bezrzecza , będącej we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, na cele usług oświaty - przedszkole .

 2. W dniu 3 listopada 2005r. zawarto akt notarialny na kupno działki nr 113/82 o pow. 88 m2 położonej w Mierzynie zabudowanej przepompownią ścieków na rzecz Gminy Dobra od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ISKRA „ w Mierzynie .

Działalność kulturalno - sportowa.

 1. Młodzieżowe rozgrywki w piłkę nożną.

 2. Działalność Klubu Sportowego - trampkarze, juniorzy i seniorzy - piłka nożna - liga jesienna,

 3. Zajęcia dydaktyczne we wszystkich klubach 1 x w tygodniu po 2 godziny.

 4. Pogadanki tematyczne.

WÓJT

Andrzej Grabałowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-12-2005 16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2005 16:30