Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu

Zapytanie ofertowe

Gmina Dobra zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 656/270 (ulica Kminkowa) położona w Bezrzeczu.

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) , zgodnie z jej art. 4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od K1 do K2 (około 10,20m na terenie działki nr 656/270 ulica Kminkowa) w Bezrzeczu. Sieć kanalizacji sanitarnej od K1 do K2 należy wykonać z rur PCV dn 200mm w systemie Wavin. Rury PVC o jednorodnej strukturze i zewnętrznej powierzchni gładkiej klasy „S”. Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową. Włączenie należy dokonać do istniejącego trójnika zlokalizowanego w ul. Kminkowej dz. nr 656/270. Ze względu na brak danych zagłębienia przedmiotowego trójnika przed rozpoczęciem robót należy dokonać odkrywki celem weryfikacji rzędnej posadowienia. Na końcu proj. odcinka sieci zaprojektowano studnie rewizyjną z kręgów betonowych B45 o średnicy fi 1000mm wyposażoną w stopnie złazowe. Studnia zakończona jest zwężką i zwieńczona włazem ulicznym typu ciężkiego D400, korpus żeliwny, pokrywa wypełnienie betonowe
 2. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie robót ziemnych oraz roboty sieciowe, przywrócenie terenów objętych inwestycją do stanu poprzedniego.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym- sieć kanalizacji sanitarnej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
 5. Do zapytania ofertowego dołączony został formularz ofertowy -załącznik nr 4 oraz oświadczenie wykonawcy-załącznik nr 5 i projekt umowy na roboty budowlane stanowiący zał. nr 6
 6. Wykonawca zapewnia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać:

 1. Cenę brutto za wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Termin wykonania (zaoferowany termin wykonania nie może być dłuższy niż 6 tygodni od zawarcia umowy).

3. Termin gwarancji na wykonane roboty ( zaoferowany termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, sekretariat pok. Nr 8
 2. Oferty należy składać do dnia 01 kwietnia 2019r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu”.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce zamówienia publiczne do 30000 euro.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 422 36 00, osoba do kontaktu: Ewelina Węgierek-Pawłowska

V. KRYTERIUM OCENY OFERT-CENA 100%

UWAGA:

Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji,

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Wójt 

Teresa Dera 

Do pobrania: 

Załącznik nr 1 - projekt budowlany >> pobierz 

Załącznik nr 2 - STWIOR >> pobierz 

Załącznik nr 3 - Przedmiar >> pobierz 

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy >> pobierz

Załącznik nr 5 - Ośiadczenie >> pobierz

Załacznik nr 6 - Projekt umowy >> pobierz

Zapytanie ofertowe (pdf) >> pobierz 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 21-03-2019 21:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Węgierek - Pawłowska 21-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 21-03-2019 21:37