Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1138, nr 1139

Wójt  Gminy w Dobra

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra,  gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  nr  1138, nr 1139.

Przetarg na działki :

1/ nr 1138 o pow. 0,0843 ha, położona w Dobrej, cena wywoławcza 99 398,13 zł,

2/ nr 1139 o pow. 0,0808 ha, położona w Dobrej, cena wywoławcza 95 271,28 zł,

Dla działek Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00001636/3.

Pierwszy przetarg odbędzie się oddzielnie na każdą nieruchomość .

Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Dobra oraz w Gazecie Wyborczej.

Od osiągniętej ceny  w przetargu za działki  naliczony  zostanie podatek VAT.

Działki są z przyłączami do sieci kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W ulicy Przyjaznej sieć gazowa. Planowana sieć wodociągowa w ulicy Przyjaznej.

Na w/w działki  brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra / Uchwała nr III/48/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002r. teren objęty przedmiotową nieruchomością to teren o symbolu B dla którego przewiduje się rozwój funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r.  o godzinie 12 w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a .

 

Cena gruntu nabywanego na własność osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby  prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a Bank PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dobra .

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Uczestnicy  przetargu obowiązani  są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium ,

- dokument stwierdzający  tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru i akt  założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wsporników .

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na  poczet  zakupu działki, pozostałym uczestnikom  zostanie zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Gminy Dobra w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy  sprzedaży.

Koszty związane z nabyciem tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe ponosi kupujący . Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 4 tel. 091 424-19-73. Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej oraz dostępne jest na stronie   www.bip.dobraszczecinska.pl                                                                                                          

Wójt Gminy

Dobra

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 14-03-2019 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Czarnota 14-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 14-03-2019 09:14