Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019

L.dz. SdBZ.241.21.2018.KH

- Oferenci wszyscy -

                                                                              

Zapraszam do składania ofert cenowych na  Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Odławianie zwierząt odbywać się będzie całodobowo, w dni robocze, wolne od pracy ( niedziele i święta ). Przewidywana ilość zwierząt do odłowienia w skali miesiąca wynosi około 36 szt. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 2. Przyjmowania zgłoszeń wyłącznie od służb gminnych ( Straż Gminna, Policja, Straż Pożarna, przedstawicieli gmin oraz ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej) o konieczności niezwłocznego odłowienia zwierzęcia lub udzielenia pomocy zwierzętom rannym, potrąconym, pogryzionym, błąkającym się bez opieki, agresywnym oraz tym, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 3. Podjęcia natychmiastowej interwencji (nie później niż w ciągu 45 minut od przyjęcia zgłoszenia, przy czym podjęcie interwencji oznacza podjęcie działania na miejscu interwencji) polegającej na odłowieniu zwierzęcia i przewiezieniu go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1.
 4. W przypadku konieczności użycia środka nasennego podczas odławiania Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę z lekarzem weterynarii i przeprowadzać  interwencje w obecności lekarza weterynarii.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do używania przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzeń i środków, które nie stworzą zagrożenia dla ich życia, ani nie zadadzą im cierpienia.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez służby zlecające wykonanie zadania.
 7. Każdorazowego wpisywania numeru zlecenia interwencji zgłoszonej przez służby miejskie i gminne oraz pisemnego potwierdzenia zgłoszenia  przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

W przypadku zwierząt rannych:

 1. W godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze, soboty i niedziele - przewiezienie go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1,
 2. W godzinach 16.00 - 8.00 - przewiezienie go do lecznicy wskazanej przez Zamawiającego i po udzieleniu pierwszej pomocy - do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy Zwierzynieckiej 1, (koszt leczenia w lecznicy będzie ponosił Zamawiający),
 3. Całodobowo w święta oraz niedziele niehandlowe - przewiezienie go do lecznicy wskazanej przez Zamawiającego i po udzieleniu pierwszej pomocy - do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy Zwierzynieckiej 1, (koszt leczenia w lecznicy będzie ponosił Zamawiający),
 4. W przypadku odłowienia  chorych lub rannych wolno żyjących kotów Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ich do Schroniska w celu wyleczenia. Po wyleczeniu  obowiązkiem Wykonawcy będzie odwiezienie i wypuszczenie ich w miejscu ich dotychczasowego bytowania ( miejsce z którego zostały zabrane ).
 1. Powiadomienia dyżurującego lekarza weterynarii o każdym przypadku wymagającym udzielenia natychmiastowej pomocy weterynaryjnej.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU
 1. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na przewóz i transport zwierząt towarzyszących.
 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na wykonywanie działalności dodatkowej polegającej na UPPZ kat.1.
 3. Wykonawca musi wykazać się:
 1. posiadaniem Decyzji – Zezwoleń   na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 Nr 236 poz. 2008 ) ze wszystkich gmin w obrębie których prowadzone będzie przez Wykonawcę odławianie zwierząt,
 2.  lub złożeniem wniosków o wydanie Decyzji – Zezwoleń, o których mowa w lit. a.  
 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim  samochodem oraz sprzętem do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia  życia zwierząt, ani zadawał im cierpienia, szczegółowo opisanym  w Załączniku 2.
 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Wykaz osób, o których mowa w pkt II.1
 2. Kopie zezwolenia, o którym mowa w pkt II.2  
 3. Kopie wszystkich decyzji lub kopie potwierdzające złożenie wniosku, o których mowa w pkt. II.3
 4. Aktualny odpis z KRS lub CEiDG, o którym mowa w pkt II.5.
 5.  Koncepcję wykonania usługi.
 6. Opinie Fundacji, Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych z woj. zachodniopomorskiego zajmujących się ochroną i  dobrostanem zwierząt domowych.
 1. OCENA OFERT

Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów.

L.p.

Nazwa kryterium

Kryterium (waga w %)

Punkty

 1.  

Cena

40

40

 

 1.  

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę uprawnionych do transportu zwierząt.

10

10

3.

Posiadanie na dzień złożenia oferty aktualnych decyzji  na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 Nr 236 poz. 2008 ) ze wszystkich gmin w obrębie których prowadzone będzie przez Wykonawcę odławianie zwierząt.

10

10

4.

Opinie Fundacji, Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych z woj. zachodniopomorskiego zajmujących się ochroną i  dobrostanem zwierząt towarzyszących.  

10

10

5.

Koncepcja wykonania usługi

30

30

 

 1. Kryterium Cena, waga 40% ( 40 pkt ):

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:

 

 Najniższa cena brutto

--------------------------------  x  40%  x 100 = ilość uzyskanych pkt w kryterium

Wartość badanej oferty brutto

 

W kryterium 1, Cena,  waga 40%  oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 

 1. Kryterium Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę uprawnionych do transportu zwierząt , waga 10%, (10 pkt)
 1. Jeżeli wykonawca nie zadeklaruje, żadnej osoby  zatrudnionej n umowę o pracę  i posiadającej  licencję na transport zwierząt-   otrzyma 0 pkt.
 2. Jeżeli wykonawca zadeklaruje, że jedna osoba jest zatrudniona i posiada licencję na transport zwierząt-   otrzyma 5 pkt.
 3. Jeżeli wykonawca zadeklaruje, że dwie lub powyżej dwóch osób są zatrudnione na umowę o pracę i  obie posiadają licencję na transport zwierząt -   otrzyma 10 pkt.

W kryterium 2,  ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę,  waga 10%  oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

 1. Kryterium Posiadanie na dzień złożenia oferty aktualnych decyzji  na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 Nr 236 poz. 2008 ) ze wszystkich gmin w obrębie których prowadzone będzie przez Wykonawcę odławianie zwierząt, waga 10%, (10 pkt)
 1. Jeżeli wykonawca zadeklaruje, iż na dzień złożenia oferty nie posiada aktualnych decyzji ze wszystkich gmin, a jedynie złożony wniosek o jej wydanie - jego oferta  otrzyma 0 pkt.
 2. Jeżeli wykonawca zadeklaruje, że posiada decyzje ze wszystkich gmin -  jego oferta  otrzyma 10 pkt.

W kryterium 3, Posiadanie aktualnych decyzji,  waga 10% , oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

 1. Kryterium Posiadanie pozytywnych opinii Fundacji, Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych z woj. zachodniopomorskiego zajmujących się ochroną i  dobrostanem zwierząt towarzyszących,  waga 10%, (10 pkt).  
 1. Jeżeli Wykonawca  nie dołączy żadnych pozytywnych opinii otrzyma 0 pkt.
 2. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty jedną pozytywną opinię otrzyma 5 pkt.
 3. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dwie lub więcej pozytywnych opinii otrzyma 10 pkt.

W kryterium 4, Posiadanie opinii,  waga 10%  oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 1. Kryterium Koncepcja wykonania usługi, waga 30%, (30 pkt)

W ramach kryterium oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia w ofercie koncepcji wykonania usługi, w której Wykonawca jest zobowiązany wskazać co najmniej:

 1. Zasady pracy z uwzględnieniem i wyszczególnieniem wykonywanych czynności odławiania zwierząt; ocenie podlegać będzie zastosowanie metod gwarantujących prawidłowe i bezpieczne odławianie bezdomnych zwierząt maksymalnie 10 pkt.
 2. Rozwiązania organizacyjne: ocenie podlegać będzie m.in.
 1. kolejność wykonywania interwencji, czas przeprowadzenia interwencji,
 2. rodzaje prac i ilości wykorzystywanego sprzętu, środków i narzędzi, które Wykonawca będzie stosował przy wykonywaniu usługi,  
 3. sposób zorganizowania usługi ( opis i rodzaj czynności oraz sposób ich wykonania ),

Opis w/w czynności dotyczyć będzie wszystkich przeprowadzanych interwencji, a zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania organizacyjne powinny wykraczać poza wymagania minimalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty, powinny uwzględniać wymaganą jakość, oczekiwaną efektywność oraz bezpieczeństwo zwierząt  –  maksymalnie 10 pkt.

 1. Zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania: ocenie będą podlegać takie rozwiązania, które dają Zamawiającemu najlepszą wśród zaproponowanych przez Wykonawców możliwość monitorowania jakości wykonywanej usługi oraz najlepiej opracowane zasady kontroli jakości i bezpieczeństwa zwierząt – schematy postępowania – maksymalnie 10 pkt.

W kryterium 5, Koncepcja wykonania usługi,  waga 30%  oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

 1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą.
 2.  Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
 4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska  w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego i jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Termin wykonania zamówienia – umowa od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 2. Składanie ofert:

Termin składania ofert ustala się do dnia  26.11.2018  r. do godziny 13.00.

Oferty należy składać w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Odławianie zwierząt (psów i kotów) z terenu gmin: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno w roku 2019

 1. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Schroniska - Katarzyna Hermanowicz, tel.:  508 222 247.

Wykaz załączników do zaproszenia ofertowego

 1. Załącznik 1. Oferta cenowa  >> pobierz
 2. Załącznik 2. Wykaz sprzętu, który będzie wykorzystany na potrzeby wykonywania zamówienia >> pobierz
 3. Umowa >> pobierz

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

Katarzyna Hermanowicz

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 15-11-2018 20:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 15-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 15-11-2018 20:22