Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

II rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 66/42 o pow. 0,1632 ha, KW SZ2S/00012079/0 położonej w Bezrzeczu

WÓJT GMINY DOBRA OGŁASZA  II  ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

 

niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr  66/42 o pow. 0,1632 ha, KW SZ2S/00012079/0 położonej w Bezrzeczu, cena wywoławcza 320 000,00 zł.,

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00012079/0.

Wykaz nieruchomości został podany do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Bezrzecze oraz w Gazecie Wyborczej.

Dla niezabudowanej działki o nr 66/42 obręb Bezrzecze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XVII/230/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29.09.2016 roku. Działka nr 66/42 położona w obrębie Bezrzecze oznaczona jest jako teren elementarny 1U -teren, usług, w tym rzemiosła, łączności, sportu i turystyki, kultury, gastronomii, handlu, administracji oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej. Przy granicy działki znajduje się przyłącze do sieci energetycznej, po przeciwnej stronie ulicy siec wodna, w ulicy Górnej siec kanalizacji sanitarnej. Działka posiada symbol R III b i N. Teren nieużytku to teren podmokły.

Dział III i IV wyżej wymienionej księgi wieczystej nie wykazuje obciążeń.

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w działki nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 30 października 2017 r.

II przetarg 13 lutego 2018 r.

I rokowania 21 czerwca 2018 r.

 

II rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 listopada 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, ul. Graniczna 24a .

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Pisemne zgłoszenie udziału w II rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16 a lub w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24 a w Dobrej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ II Rokowania na działkę nr 66/42 w Bezrzeczu” w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. do godz. 1500.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH  POWINNO ZAWIERAĆ:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę ( nie mniej niż cena wywoławcza)
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
  7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę w kwocie 32 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a,  PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589, najpóźniej do dnia 8 listopada 2018 r.  (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dobra.

WARUNKIEM UDZIAŁU W ROKOWANIACH  JEST  WNIESIENIE  ZALICZKI ORAZ  OKAZANIE  KOMISJI:

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Polickiego.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 7 tel. 91 424 19 73 w  pn. 800-1700, śr., czw. 700-1500.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, gazecie lokalnej oraz dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.dobraszczecinska.pl.

 

Wójt Gminy Dobra

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 08-10-2018 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Czarnota 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2018 13:19