Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

II rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 1142 o pow. 0,0812 ha, położonej w Dobrej

WÓJT GMINY DOBRA OGŁASZA  II  ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

 

niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 1142 o pow. 0,0812 ha, położona w Dobrej, cena wywoławcza 90 000,oo zł.,

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą KW SZ2S/00001636/3.

Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Dobra oraz w Gazecie Wyborczej.

Działki są z przyłączami do sieci kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W ulicy Przyjemnej sieć wodociągowa, sieć gazowa w ulicy Przyjaznej. Na w/w działki  brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra .

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra / Uchwała nr III/48/02 Rady Gminy w Dobrej z dnia 30 grudnia 2002 r. teren objęty przedmiotową nieruchomością to teren o symbolu B dla którego przewiduje się rozwój funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w działki nie zostały sprzedane w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg 30 października 2017 r.

II przetarg 13 lutego 2018 r.

I rokowania 22 czerwca 2018 r.

II rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12  listopada 2018 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, ul. Graniczna 24a .

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16 a lub w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24 a w Dobrej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na działkę nr 1142 w Dobrej” w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. do godz. 1500.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH  POWINNO ZAWIERAĆ:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę ( nie mniej niż cena wywoławcza)
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
  7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę w kwocie 9 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a,  PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589, najpóźniej do dnia

8 listopada 2018 r.  (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dobra.

WARUNKIEM UDZIAŁU W ROKOWANIACH  JEST  WNIESIENIE  ZALICZKI ORAZ  OKAZANIE  KOMISJI :

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

 

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Polickiego.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy

Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 4 tel. 91 424 19 73 w  pn. 800-1700, śr., czw. 700-1500.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, gazecie lokalnej oraz dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.dobraszczecinska.pl.

 

Wójt Gminy Dobra

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 08-10-2018 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Czarnota 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2018 13:03