Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zapytanie ofertowe - 6 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych

Dobra, 27.08.2018

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA  DOBRA
Ul. Szczecińska 16A
NIP  851-294-80-83     Regon  811685496

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych na dwóch słupkach mocujących wraz z montażem o wymiarach minimalnych 80x120 cm z wymogami określonymi:

- www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
- www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
- Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020
- powszechnie obowiązujących przepisach prawa i wytycznych dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Umowie o dofinansowanie projektu.

Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne mogą ulegać zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania Umowy, dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest ich bieżący monitoring i stosowanie Wytycznych obowiązujących w trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl.

Tablice, które będą posadowione w gruncie winny być umieszczone na konstrukcji powyżej 2 m od poziomu terenu (prześwit pod tablicą mierzony od gruntu). Wykonawca wykona konstrukcję stalową dla posadowienia tablic i zamontuje tablice w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo.

Tablice wraz z konstrukcją powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpieczone antykorozyjnie (dot. blachy).

Jakość tablic i zastosowane materiały oraz montaż powinny zapewnić trwałość i czytelność co najmniej do grudnia 2025r.

Projekt tablicy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego i zgodny z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17-00.

Montaż tablic w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie gminy Dobra, m Dobra, Mierzyn, Wołczkowo (działki należące do gminy)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia- 21 dni od dnia podpisania umowy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę.       

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wydzial@dobraszczecinska.pl, poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście na adres: URZĄD GMINY; WKI ul. Graniczna 24a; 72-003 Dobra do dnia 05.09.2018 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.09.2018, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej : bip@dobraszczecinska.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: bip@dobraszczecinska.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
-cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej : bip@dobraszczecinska.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Irena Ziental pod numerem telefonu 512 384 717oraz adresem email: iziental@dobra szczecinska.pl

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia określonego na fakturze nastąpi po odbiorze zamontowanych tablic informacyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Na fakturze należy zamieścić poniższe dane:
Nabywca:
Gmina Dobra
Ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
NIP-851 294 80 83
Płatnik:
Urząd Gminy Dobra
Ul. Szczecińska 16a
 

X. Załączniki.

Załącznik nr 13 do Umowy o dofinansowanie ,,OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA’’.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 28-08-2018 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 28-08-2018 12:25