herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku

Porządek

XXXIII sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 24 maja 2018 r.
w Filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Wołczkowie,
 ul. Lipowa 11a, o godz. 16:00.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok >> pobierz (pdf)
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2025 >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 302/110, nr 302/317 w obrębie Mierzyn 3, gmina Dobra >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/503/2014 Radny Gminy Dobra z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra >> pobierz (pdf)
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/479/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra >> pobierz (pdf)
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany do aktualizacji Programu do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych >> pobierz (pdf)
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017 >> pobierz (pdf)
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 >> pobierz (pdf)
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 16-05-2018 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 16-05-2018 14:09