herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Zapytanie ofertowe na usługę podstawienia i wywozu kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się w kontenerach usytuowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy Dobra w 2018 r.

Nasz znak:WGOKiE.GOK.7031.3.2018.MB                   

Dobra, dnia 12.02.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Gmina Dobra zwraca się z zapytaniem ofertowym na podstawienie i wywóz kontenerów z odpadami zielonymi oraz zagospodarowanie odpadów znajdujących się  w kontenerach  :

 

Zbiórka odpadów zielonych odbywać się będzie od 1 kwietnia 2018 r.  do 30  listopada 2018 r. w poniższych lokalizacjach. Miejsca podstawienia   będą  mobilnym punktem zbiórki (pszokiem ).

 1. ZAKRES PRAC

 

 1. Podstawienie, na pisemne zlecenie Zamawiającego  kontenerów łatwych do załadunku o pojemności 2-12 m3 w lokalizacjach :

 

 • teren rekreacyjny przy ul. Lipowej  w Wołczkowie ( w pobliżu Zajazdu pod Lipami).
 • teren przy Terenie Rekreacyjnym „ Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn .
 • na terenie  przy Urzędzie Gminy Dobra  przy Wydziale ds. Gospodarki Odpadami  Komunalnymi  i Egzekucji z siedzibą  przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.
 • teren przy boisku sportowym przy ul. Sportowej w miejscowości Dobra.
 • teren przy basenie przeciwpożarowym   przy ul. Daniela w miejscowości Dołuje.
 • teren przy boisku sportowym przy ul. Górnej w miejscowości Bezrzecze.
 • teren  przy kościele w miejscowości Buk. (Różanka).

 

 1. Odbiór kontenerów po ich zapełnieniu, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od pracownika Urzędu Gminy.
 2. Podstawienie następnego kontenera i kolejnych do momentu zakończenia akcji.
 3. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczności podstawienia kontenera do godz. 12 00, WYKONAWCA zobowiązany będzie do jego podstawienia w dniu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczności podstawienia  kontenera  po godz. 12 00, WYKONAWCA zobowiązany będzie do jego podstawienie  w dniu następnym po dniu zgłoszenia.
 4. Wystawienie faktury, przekazanie zestawienia odebranych odpadów po wykonanej usłudze za każdy miesiąc, do 10 dnia miesiąca  następującego po miesiącu , w którym usługa była wykonana. Zestawienie zawiera :

-  miejsce odbioru kontenera,

- datę odbioru,

- określenie pojemności podstawionego kontenera

- ilość odebranych odpadów w Mg, ze wskazaniem kodów odebranych odpadów.

 1. Zapłata wynagrodzenia  określonego  na fakturze  następować będzie  w terminie 30 dni  od daty  wpływu  faktury do Zamawiającego.
 2. Do kontenera zbierane będą odpady zielone tzw. miękkie takie jak: trawa, liście, drobne gałęzie, miękkie końcówki żywopłotów (niezanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi). Odpady zielone będą wsypane do kontenera (bez worków).
 3. Usługa obejmuje odbiór kontenera po zapełnieniu, a także przekazanie zebranych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.
 4. Każdorazowo Zamawiający będzie wystawiał pisemne zlecenie (w formie papierowej lub elektronicznej) na realizację podstawienia poszczególnych kontenerów, ze wskazaniem  miejsca, terminu podstawienia kontenera, jego pojemności itp.
 5. Zamawiający informuje, że orientacyjne krotności wywożonych kontenerów, ustalone na podstawie danych z 2017r, są następujące :

 

 • kontener o pojemności 2m2 -  2 szt.
 • kontener o pojemności 3m2 – 6 szt.
 • kontener o pojemności 5m2 - 0
 • kontener o pojemności 6m2 - 0
 • kontener o pojemności 7m2 - 96 szt.
 • kontener o pojemności 8m2 - 0
 • kontener o pojemności 9m2 - 0
 • kontener o pojemności 10m2 - 119 szt.
 • kontener o pojemności 12m2 - 96 szt.

 

11. Ilości podane w pkt 10 są  orientacyjne i służą do wyboru oferty najkorzystniejszej, poszczególne ceny jednostkowe podane w ofercie zostaną pomnożone przez wartości podane w pkt 10 i na tej podstawie zostaną przyznane punkty w kryterium cena.   

 

 

II. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

 1. Do składania ofert mogą przystąpić jedynie przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2.  W ofercie, złożonej wg. wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania  należy podać całkowity koszt jednostkowy wywozu odpadów w kontenerze tj.: koszt podstawienia kontenera, wywozu odpadów i ich utylizacji.

      

Lp.

Kontener o pojemności (m 3)

   2 m 3

Cena netto/ brutto

     3 m 3

Cena netto/ brutto

5 m 3

Cena netto/ brutto

6 m 3

Cena netto /brutto

7 m 3

Cena netto/

brutto

8 m 3

Cena netto/

brutto

9m 3

Cena

netto/

brutto

10 m 3

Cena

netto/

brutto

12 m 3

Cena

netto/

brutto

1

Odpady zielone

..... zł /

….. zł

..... zł /

….. zł

..... zł /

….. zł

..... zł /

….. zł

...... zł /

…… zł

...... zł /

…… zł

...... zł /

…… zł

...... zł /

…… zł

...... zł /

…… zł

 

3. Oferty na realizację zadania należy składać w Urzędzie Gminy, drogą mailową na adres:

wso2@dobraszczecinska.pl  lub faxem na numer Urzędu Gminy Dobra.: 91 424 15 45 .

Oferta może zostać złożona  przez wykonawcę  na całość przedmiotu zamówienia.

4. Termin składania ofert:

             Oferty należy składać do dnia 28.02.2018 r. do godziny 1500.

 5. Kryteria wyboru:

Cena – 100%

 6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z ofertami jest:

p. Monika Buczek tel. 91 421-44-43

p.  Anna Budzyńska tel. 91 311-34-87

Godziny pracy  urzędu : poniedziałki od 800 do 1700 , wtorki  800-1500,  środa – piątek 700-1500

7. W załączeniu: wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

                             wzór umowy – załącznik nr 2

Wójt

Teresa Dera

 

Załącznik nr 1 -  wzór formularza ofertowego >> pobierz (docx)

Załącznik nr 2 - wzór umowy >> pobierz (docx)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 12-02-2018 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Buczek 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2018 10:31