Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łęgi, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 41/1, 41/2, 41/3

Wójt  Gminy Dobra

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łęgi,  gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr  41/1, 41/2, 41/3

Przetarg na działki:

1/ nr 41/1 o powierzchni 0,3008 ha, położona w Łęgach, cena wywoławcza 186 135,00 zł 

2/ nr 41/2 o powierzchni 0,3008 ha, położona w Łęgach, cena wywoławcza 186 135,00 zł 

3/ nr 41/3 o powierzchni 0,3852 ha, położona w Łęgach, cena wywoławcza 227 268,00 zł 

 

Działki posiadają  księgę wieczystą nr SZ2S/00001675/8.

Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Rzędziny oraz w Gazecie Wyborczej.

Dla niezabudowanych działek o nr 41/1, nr 41/2, nr  41/3 obręb Łęgi brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Zgodnie z wydanym zaświadczeniem znak: RPPiWZ.PP.6727.321.2017.AS z dnia 11 lipca 2017 roku działki nr 41/1, nr 41/2, nr 41/3 położone w obrębie Łęgi w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki –A w zakresie usług publicznych, teren w granicach określony literą B – kolor brązowy. Przez część działek przebiega strefa WIII ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 31 października  2017 r. o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej ul. Graniczna 24a

Do ceny ustalonej w przetargu , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póź. zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości nabywanej na własność osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego . 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 27 października 2017 r. na konto Urzędu Gminy Dobra PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy  przetargu obowiązani  są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium ,

- dokument stwierdzający  tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru i akt  założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba

prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników . Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na  poczet  zakupu

działki, pozostałym uczestnikom  zostanie zwrócone po jego zakończeniu .

Wadium przepada na rzecz Gminy Dobra w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg

wygrał, od zawarcia umowy  sprzedaży.

Koszty związane z nabyciem tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe ponosi kupujący .

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy

Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 4 tel. 091 424-19-73. Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej oraz dostępne jest na stronie   www.bip.dobraszczecinska.pl                                                                

WÓJT GMINY

DOBRA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 29-09-2017 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Czarnota 29-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2017 15:04