herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Informacja o procedurze wyboru ławników sądowych

INFORMACJA

o procedurze wyboru ławników sądowych

 

Informuję, że w 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych.

Zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych  wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie ustaliło, że Rada Gminy Dobra wybiera na kadencję 2012-2015:

-        1 ławnika dla spraw rodzinnych,

-        2 ławników dla spraw prawa pracy.

 

Zgodnie z art. 158 ww. ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony,  prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związanego ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci radcowscy,

5)      duchowni,

6)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

7)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

8)      radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgodnie z art. 162 ww. ustawy:

 

1)      kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

2)      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie (>>pobierz) zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)      informację z Krajowego Rejestru karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe>>pobierz

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona>>pobierz 

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty ww. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

3)      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię  (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata >> pobierz.

 

Dokumenty ww. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób,
o której mowa powyżej.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu wskazanego w Ustawie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w Ustawie, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

Wzór karty jest dostępny w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a w pok. 11, u wszystkich sołtysów Gminy Dobra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:  http://bip.ms.gov.pl,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra: www.bip.dobraszczecinska.pl.

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Kompletene dokumenty należy składać w pokoju nr 11, Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a.

 

Przewodniczący

  Rady Gminy Dobra   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 13-06-2011 20:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 13-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 13-06-2011 20:24