herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Oferta zatrudnienia

OFERTA ZATRUDNIENIA
Wójt Gminy Dobra


na potrzeby realizacji projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. „Wiem, potrafię, zdobędę – program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
poszukuje osoby:

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

1. Ilość godzin:

Dobra - 30 godzin miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 15 grup dwuosobowych)

Bezrzecze - 32 godziny miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 16 grup dwuosobowych )

Mierzyn - 32 godziny miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 16 grup dwuosobowych)

Rzędziny – 18 godzin miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 9 grup dwuosobowych)

Dołuje – 24 godziny miesięcznie (po 2 godziny miesięcznie dla 12 grup dwuosobowych)

Uwaga:
Liczba grup w danej miejscowości może ulec zmianie.

2. Umowa cywilno – prawna (umowa – zlecenie) zawarta zostanie na okres od dnia 22.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

3. Wymagania niezbędne:
1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.),
2) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) dobry stan zdrowia,
4) posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

4. Wymagania pożądane:
1) doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym,
2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
3) prawo jazdy kategorii B.

5. Zakres zadań do wykonania:
1) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi,
2) współpraca z nauczycielami i dyrektorem szkoły,
3) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy>>> pobierz,
4) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5) kopie świadectw pracy,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowania karne,
7) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku instruktora zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 11.09.2008 r. do godziny 15.00 pod adresem:
Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „………………………..……………………………”
(proszę wpisać stanowisko i miejscowość)

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091 311 37 38 – Koordynator projektu lub 091 311 36 18 – Specjalista ds. wdrażania.


                                                                                                       Wójt
                                                                                                         Teresa Dera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 04-09-2008 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 04-09-2008 12:25