herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

OFERTA ZATRUDNIENIA

Wójt Gminy Dobra

na potrzeby realizacji projektu  POKL/1/9.1.1/28/08 pn.

 „Jak dobrze być przedszkolakiem – alternatywne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Dobra”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

poszukuje osoby do pracy:

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

1.      Ilość godzin:        

·         15 godzin tygodniowo      Miejsce:   Mierzyn -15.30-18.30

2.      Umowa cywilno-prawna zawarta zostanie od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

3.      Wymagania niezbędne:

1)     Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone
w Rozporządzeniu MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155, poz. 1288 z późniejszymi zmianami).

2)     Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3)     Dobry stan zdrowia.

4)     Posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

 

4.      Wymagania pożądane:

 

1)     Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

2)     Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

3)     Umiejętność obsługi komputera.

4)     Prawo jazdy kategorii B.

 

5.      Zakres zadań do wykonania :

1)     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.

2)     Stwarzanie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

3)     Współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego, z terapeutami.

4)     Planowanie i prowadzenie prac wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjnych w oparciu o Program Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, dopuszczony do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uwzględniając możliwość i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe i program rozwoju placówki.

5)     Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich efektów swojej pracy.

6)     Planowanie pracy dzieci w cyklu miesięcznym.

7)     Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowywanie metod i form pracy do jego możliwości (dot. w szczególności dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i dzieci wybitnie zdolnych).

8)     Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej.

9)     Prowadzenie dokumentacji dotyczącej indywidualnego rozwoju i postępów dziecka.

10) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

11)  Diagnozowanie i informowanie o wynikach diagnozy rodziców, psychologa, który podejmuje decyzję o kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogicznych.

12) Realizowanie orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych specjalistów.

13) Współpraca ze specjalistami poza przedszkolem świadczącym pomoc psychologiczno-pedagogiczną, rehabilitacyjną, zdrowotną oraz socjalną.

14) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

15) Respektowanie praw rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z realizacji Programu Autorskiego oraz programów terapeutycznych realizowanych w danym oddziale.

16) Udzielanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju.

17) Dbanie o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych.

18) Eliminowanie przyczyny niepowodzeń dzieci.

19) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

20) Realizowanie  innych zadań zleconych przez koordynatora metodycznego, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

21) Informowanie pracodawcy o nieobecności z powodu choroby natychmiast w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez niego oddziale.

22) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

23) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy.

24) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

25) Udział w szkoleniach przygotowawczych i doskonalących w zakresie autorstwa Programu  Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

26) Współpraca z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Dobra, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w

    Dobrej.

 

Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

1.      Ilość godzin:        

·         15 godzin tygodniowo      Miejsce: Mierzyn – 15.30-18.30

2.      Umowa cywilno-prawna zawarta zostanie od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

3.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie średnie.

2)      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3)      Dobry stan zdrowia.

4)      Posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

4.      Wymagania pożądane:

 

1)      Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

2)      Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

3)      Umiejętność obsługi komputera.

4)      prawo jazdy kat.  B

5.      Zakres zadań do wykonania:

1)      Współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego, z terapeutami.

2)      Pomoc dzieciom w czynnościach codziennych ( pomoc przy ubieraniu, przy sprzątaniu i innych czynnościach ).

3)      Pomoc przy posiłkach ( rozdawanie posiłków i pomoc dzieciom ).

4)      Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie wycieczek i spacerów.

5)      Pomoc w pilnowaniu dzieci w trakcie zabaw w pomieszczeniach i w ogródku przedszkolnym.

6)      Realizowanie innych zadań zleconych przez koordynatora metodycznego,
a wynikających z bieżącej działalności placówki.

7)      Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do pracy.

8)      Informowanie niezwłocznie pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu choroby lub innej przyczyny, w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez niego oddziale.

9)      Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy.

10)  Otwieranie i zamykanie obiektu.

11)  Informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów prawnych dziecka w przypadkach zaobserwowania u dzieci objawów choroby.

12)  Udział w szkoleniach przygotowawczych i doskonalących w zakresie autorstwa Programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2.      List motywacyjny,

3.      Kwestionariusz osobowy, <<-Pobierz

4.      Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane  wykształcenie
i kwalifikacje,

5.      Kopie świadectw pracy,

6.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

7.      Oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie   na  stanowisku Specjalista – nauczyciel wychowania przedszkolnego.

8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w szkoleniu << Pobierz.

 

UWAGA:    Warunkiem podpisania umowy będzie przejście bezpłatnego wyjazdowego szkolenia (5 dni w sierpniu, 3 dni we wrześniu, 3 dni w październiku ).

   

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.08.2008 r. do godziny 15.00 (przedłużenie terminu ->WIĘCEJ<- ) pod adresem:

Urząd Gminy

ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „…………………..……………………………”

                                                                           ( proszę wpisać stanowisko ) 

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 091 311 36 18 – Koordynator projektu.

                       

 

                                                                                                         

                                                                                                 Z up. Wójta Gminy

                                                                                                    Rozalia Adamska

                                                                                          ..............................................

                                                                                  (podpis Kierownika jednostki)

 

                                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 30-07-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 22-08-2008 11:23