herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Wydawanie dowodów osobistych

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Podstawa Prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. Z 2010 Nr 167, poz. 1131, z późniejszymi zmianami)  oraz Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego orza sposobu i trybu postępowania  w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. Nr 16. z 2015 r.).

 

Od 1 marca 2015 r. wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym urzędzie gminy.

 

            Urząd Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 pok. 1 (tel.91 311-23-00), wnioski o wydanie dowodów osobistych przyjmuje w dniach:

  • poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 17.00
  • wtork od godz. 8.00 do godz.15.00
  • środa – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.

 

 

            Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada obywatelstwo polskie.

 

            Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący w kraju.

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

Osobie, która nie ukończyła 5 roku życia,  wydaje się dowód osobisty ważny przez okres 5 lat.

 

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

            Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach okreśklonych w ustawie zdnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji potmiotów realizujących zadania publiczne.

 

            Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

            Za osobę nieposiadającą pełnej lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa: rodzic; opiekun prawny; kurator.

            Złożenie wniosku wymaga obecności tej osoby, chyba że nie ukończyła ona 5 koku życia.

          

            Młodociany może samodzielnie złożyć wniosek, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed ukończeniem 18 urodzin.

 

            O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskowaca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejcu pobytu tej osoby.

 

       Do wniosku dołącza się aktualną (6m-cy) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm,

odzwierciedlającą w sposób nie niebudzacy wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się    o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonaną na na jdenolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość, obejmującą wizerunek od wierzołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80  fotografii, pokazującą    wyraźnie oczy, i przedstawiającą osobę w postaci frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami  nieprzysłoniętymi włosami, znaturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

          

 

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

  • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
  • niezwłocznie - w przypadkach:

             - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (np. zmiany nazwiska);

            - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku zamieszczonego w dowodzie w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza;

             - utraty lub zniszczenia dowodu osobistego;

 

Zgłoszenie utraty odowodu osobistego, właściciel dokonuje niezwłocznie, osobiście w organie dowolnej gminy (a poza krajem w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej) lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach  okreśklonych w ustawie zdnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji potmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Pobierz (pdf)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-09-2004 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 09-02-2018 11:28