herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

§ 1

1.      Wójt Gminy Dobra informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji przeznaczonej dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

   2.   Konkurs obejmuje następujące zadania:

            1) powierzenie prowadzenia drużyny piłki nożnej - Gminnego Klubu Sportowego Mierzyn

            2) prowadzenie rozgrywek ligowych z drużynami zarejestrowanymi w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej 

           

 

§ 2

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia podpisania umowy, a kończy się nie później niż 15.12.2007 r.

 

 

§ 3

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu w Gminie Dobra, o których mowa w art. 3 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 z 2003r. poz. 873).

 

 

 § 4

Na realizację zadań w konkursie ofert Wójt Gminy Dobra przeznacza łączną kwotę

80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

 

§ 5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 22.02.07 r., oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. nr 264 poz. 2207).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrej - pok. nr 8.

 

 

§ 6

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)      formalne:

- kompletne oferty,

- prawidłowo i czytelnie wypełnione,

- złożone w określonym terminie,

2) znaczenie zadania do realizacji celów i zadań Gminy

3) popularność dyscypliny sportu w Gminie

4) cykliczność przedsięwzięcia

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania

6) własny wkład finansowy w realizację zadania

7) analizę wykonania zadań w okresie poprzednim w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacji

 

§ 7

1.      Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.

Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem Wójt Gminy.

2.  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią                           

      Komisji Konkursowej.

3.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

4.  O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie.

   5.  Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 8

Warunkiem przekazania dotacji jest:

1.      zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy.

2.      posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.

 

Druki ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra pok. nr 2, tel. (91) 311-34-16 ; oraz w Biuletynie Informacji Publicznej      www.bip.dobraszczecinska.pl

WÓJT GMINY DOBRA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Dziuban 24-01-2007 22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Dziuban 09-02-2009 13:32