herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dobra, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku

Porządek

XXXIV sesji Rady Gminy Dobra, zwołanej na dzień 21 czerwca 2018 r.
w Filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Wołczkowie,
 ul. Lipowa 11a, o godz. 10:00.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 >> pobierz (pdf)
 4. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 >> pobierz (pdf)
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok >> pobierz (pdf)
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025 >> pobierz (pdf)
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu >> pobierz (pdf)
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2018 r. >> pobierz (pdf)
 12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej /Dobra/ >> pobierz (pdf)
 13. Projekt uchwały w sprawie nabycie nieruchomości gruntowej /Skarbimierzyce/ >> pobierz (pdf)
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz (pdf)
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra” >> pobierz (pdf)
 19. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra >> pobierz (pdf)
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3 >> pobierz (pdf)
 21. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/300/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo >> pobierz (pdf)
 22. Informacja z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra w okresie od 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 12-06-2018 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Ziółko 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 13-06-2018 07:33