herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej

Dobra, dnia 19 stycznia 2018 r.

 

Nasz znak: ZEAS.2110.1.2018

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR I PŁAC
W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W DOBREJ
72-003 DOBRA, UL. GRANICZNA 31

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).


Kierownik
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DS. KADR I PŁAC

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31


I.     Nazwa i adres jednostki:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

ul. Graniczna 31

72-003 Dobra

 

II.   Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. kadr i płac w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej,
z siedzibą w Dobrej, przy ul. Granicznej 31.

 

III.  Miejsce pracy:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej

ul. Graniczna 31

72-003 Dobra

 

IV.  Nawiązanie stosunku pracy:

 1. Nawiązanie stosunku pracy:    od dnia 12 lutego 2018 r. z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia
 2. Forma zatrudnienia:                 umowa o pracę
 3. Wymiar czasu pracy:                pełny etat
 4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Dla pracownika, o którym mowa w ust. 5, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą:

1)  służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych;

2)  służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem;

3)  pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

V.   Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

1.    Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku - wykształcenie wyższe;
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 2. znajomość przepisów ustaw, a w szczególności: ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy – Kodeks pracy;
 3. biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej);
 4. wysoka kultura osobista;
 5. umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, kopiarka itp.);
 6. zdecydowanie i samodzielność w działaniu;
 7. komunikatywność;
 8. terminowość;
 9. umiejętność pracy w zespole;
 10. rzetelność i odpowiedzialność.

 

VI.  Proponowany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie wskazanych placówek oświatowych w szczególności:
 1. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. sporządzanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło,
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 4. przygotowywanie dokumentacji emerytalnej i rentowej pracowników,
 5. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia oraz SIO,
 6. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 7. przygotowywanie zmian wynagrodzeń pracowników szkół, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół,
 8. sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 9. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
 10. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 11. sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych.
 1. zgłaszanie na bieżąco do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych, zwalnianych oraz dokonywanie wszelkich zmian w tym zakresie;
 2. naliczanie wypłat wynagrodzeń oraz pozostałych należności dla wszystkich pracowników zatrudnionych we wskazanych placówkach oświatowych;
 3. sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych we wskazanych placówkach oświatowych;
 4. naliczanie podatku dochodowego wszelkich wpłat podlegających opodatkowaniu oraz składek ZUS i przygotowywanie deklaracji dotyczących podatku oraz ZUS;
 5. przygotowanie i rozliczanie składek i deklaracji PFRON;
 6. archiwizacja dokumentów;
 7. przygotowanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych;
 8. przygotowanie sprawozdań na potrzeby Rady Gminy i sprawozdań z działalności Wójta;
 9. przygotowanie wniosków wydatków do projektu budżetu gminy na następny rok celem zabezpieczenia realizacji zaplanowanych zadań;
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności;
 11. wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów;
 2. prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego;
 3. znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów;
 4. przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw;
 5. sprawną i uprzejmą obsługę interesantów;
 6. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej;
 7. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi;
 8. uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w zakresie własnej specjalizacji;
 9. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
 10. posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

VII.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

 1. Praca wykonywana będzie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dobrej, przy ul. Granicznej 31.
 2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca częstego kontaktu z interesantami oraz z różnego rodzaju instytucjami.
 3. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
 5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.
 6. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak jest podjazdów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku (praca przy monitorze ekranowym) i układu mięśniowo-szkieletowego (czynności wykonywane w pozycji siedzącej);
 8. Praca w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00-15:00.

 

VIII.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6%.

 

IX.  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl (wzór);
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Kserokopia dowodu osobistego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw publicznych (wzór).
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (wzór).
 11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (wzór).
 12. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) (wzór).

 

X.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Osobiście w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 31.
 2. Pocztą na adres korespondencyjny Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac”.
 3. Oferty wraz z kompletem dokumentów należ składać w terminie do dnia 02 lutego 2018 r. do godz. 08:00.
 4. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej w terminie do dnia 02 lutego 2018 r. do godz. 08:00.
 5. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej po dniu 02 lutego 2018 r. do godz. 08:00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

 

XI.  Dodatkowe informacje:

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 1. etap I – sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert;
 2. etap II – postępowanie rekrutacyjne w postaci testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej, z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Kandydaci, nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani o wynikach.
 3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dobraszczecinska.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej.
 4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze, są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze.

 

UWAGA:

Dokumenty, które kandydat powinien złożyć muszą być kompletne i bezwzględnie własnoręcznie przez niego podpisane oraz opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).”

 

Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego, decydującego etapu naboru.

 

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 311 37 38 w. 20.

 

 

 

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej
Helena Tomaszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 19-01-2018 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Tomaszewska 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Kinga Kowalewska 19-01-2018 14:38