herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dołuje, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/1

Wójt  Gminy Dobra

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dołuje,  gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/1.

Działka nr 161/1 o pow. 0,2900 ha, położona w Dołujach,  cena wywoławcza 280 000,00 zł., posiada księgę wieczystą nr SZ2S/00031505/5. Dział III i IV wyżej wymienionej księgi wieczystej nie wykazują obciążeń.

Wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobra, w miejscowości Rzędziny oraz w Gazecie Wyborczej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 października 2017 r.

Dla niezabudowanej działki o nr 161/1 obręb Dołuje brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Zgodnie z wydanym zaświadczeniem znak: RPPiWZ.PP.6727.321.2017.AS z dnia 11 lipca 2017 roku działka nr 161/1 położona w obrębie Dołuje w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znajduje się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi jak dla jednostki –A w zakresie usług publicznych, teren w granicach określony literą B – kolor brązowy.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14 luty 2018 r. o godzinie 1100  w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej ul. Graniczna 24a.

 

Do ceny ustalonej w przetargu , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z póź. zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości nabywanej na własność osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego . 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 12 lutego 2018 r. na konto Urzędu Gminy Dobra PKO BP 46 1020 4795 0000 9602 0331 9589. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dobra .

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy  przetargu obowiązani  są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium ,

- dokument stwierdzający  tożsamość i obywatelstwo, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,

- aktualny odpis z właściwego rejestru i akt  założycielski, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników . Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na  poczet  zakupu działki, pozostałym uczestnikom  zostanie zwrócone po jego zakończeniu .

Wadium przepada na rzecz Gminy Dobra w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy  sprzedaży.

Koszty związane z nabyciem tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe ponosi kupujący .

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a pokój nr 4 tel. 091 424-19-73. Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej oraz dostępne jest na stronie   www.bip.dobraszczecinska.pl

WÓJT GMINY

DOBRA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kinga Kowalewska 16-01-2018 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Czarnota 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2018 09:13