herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 9/12, 9/65, 9/76, 84/6, 84/7, 84/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa stacji uzdatniania wody, usytuowanej na terenie działki nr: 1/3, położonej w Skarbimierzycach - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 268/1 i 339 [obr. Mierzyn] oraz 39/6 [obr. Stobno], położonych w rejonie ulicy Wędrownej w Mierzynie - KATALOG -
Budowa drogi klasy dojazdowej (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach) o szerokości jezdni min. 5 m wraz z: odwodnieniem drogi, oświetleniem ulicznym, na terenie działki nr: 301/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gmina Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 188/2, 187, 181, 180/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Buk, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero 2 Sp. z o.o. BT41711 BEZRZECZE SZKOLNA wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr: 66/130 (przed podziałem 66/107), położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 30, 52, 53, 709/34, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek nr: 67/19, 71/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 213/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. na terenie działki nr 204/2 (przy ul. Weleckiej) w Mierzynie - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 65, 40, 216/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr: 306, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka [około 1,2m] sieci wodociągowej na terenie działki nr: 677, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na terenie działek nr: 711/7, 710/5, 51/15, 52, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 45/8 w Mierzynie - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: rozdzielczej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, złączy kablowych 0,4 kV na terenie działek nr: 216/3, 304/60, 306, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 119/34 i 119/36, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: rozdzielczej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, złączy kablowych 0,4 kV, oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 499 i 886/34, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 485/6 w Wołczkowie - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. nr 74027 "PSZ_DOBRA SZCZ_MIERZYNZGODNA" na terenie działki nr: 13 [obr. Mierzyn 2], położonej przy ul. Zgodnej w Mierzynie - KATALOG -
Rozbudowa stacji uzdatniania wody, poprzez: rozbudowę istniejącego budynku SUW, montaż dwóch nowych zbiorników wody pitnej o poj. 200m3 każdy, budowę nowego zbiornika flotatu o poj. 25m3, montaż zbiornika bezodpływowego o poj. do 3m3, budowę nowej podziemnej komory kolektorów, sieci między obiektowe, wykonanie wewnętrznych utwardzonych dróg dojazdowych, na terenie działek nr: 66/16 i 66/19, położonych w obrębie ewidencyjnym Bezrzecze, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr 198, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: sieci elektroenergetycznej 15 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 0,4 kV, szafy kablowej, stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr: 273, 865/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, 249, 885/1, 885/2, 260/13, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 216/3, 1544/3, 1544/4, 377, 379/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 213/1 i 1555/1, położonych w rejonie ulicy Ułańskiej w Dobrej - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 207/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 3, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: sieci elektroenergetycznej 15 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr: 260/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami do granicy poszczególnych działek, wylotem do rowu, remont i umocnienie rowu w miejscu wylotu na terenie działek nr: 421, 425/3, 433, 880/5, 884/6, 884/14, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 97/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo (ul. Cicha), gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 79, 53, 52/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: sieci elektroenergetycznej 15 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, słupa linii napowietrznej 0,4 kV, szafy kablowej, stacji transformatorowej 15/0,4 kV - KATALOG -
Zagospodarowanie terenów przycmentarnych na terenie działek nr: 342, 335/1, 335/2, 328, 31, 30/1, 30/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr: 213/1 i 1535/1 położonych w miejscowości Dobra, gmina Dobra - KATALOG -
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową na terenie działki nr: 61/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra [woj. zachodniopomorskie] - KATALOG -
Budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki 239/7 w Wołczkowie - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 37 i 38/49, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działek nr: 216/3 i 203/27, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobra, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr: 213/1, położonej w ciągu ulicy Ułańskiej w Dobrej - KATALOG -
Budowa kanałów sanitarnych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia - na terenie działek nr: 363, 364/52, 364/99, 364/124, 364/144, 364/145, 364/158, 364/159, 364/174, 364/221, 364/280, 364/285, 560, położonych w rejonie ul. Zeusa w Mierzynie oraz na terenie działki nr 329, położonej w ciągu ul. Prostej w Mierzynie - KATALOG -
Budowa kanałów deszczowych wraz z przykanalikami na terenie działek nr: 66/24, 66/25, 43/1, położonych w rejonie ul. Cynamonowej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, stacji transformatorowej typu KS21-28z, kablowych linii 0,4 kV, oświetlenia ulicznego na terenie działek nr: 11/113, 11/155, 11/156, 11/81, położonych w obrębie ewidencyjnym Kościno, gmina Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 40/11, 84, położonych w Łęgach - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr: 451/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego na terenie działki nr: 149, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działki 260/16 położonej w obrębie ew. Wołczkowo, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 214/16 (ul. Tygrysia) położonej w obrębie ewidencyjnym Dołuje, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn90/40PE na terenie działek nr: 221/31 [obr. Mierzyn 3], 365/218, 365/213 [obr. Mierzyn 1], położonych w rejonie ul. Osiedle Pod Lipami w Mierzynie - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Aero 2 Sp. z o.o. BT41711 BEZRZECZE SZKOLNA wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr: 66/107, położonej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 53, 77/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzepnica, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa drogi wewnętrznej na terenie działki nr: 22/22, 22/23 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej o średnicy do 25 na terenie działek nr: 22/22, 22/23, 22/30, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 2, gm. Dobra - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE na terenie działki nr: 66/40 położonej w rejonie ul. Ziołowej w Bezrzeczu - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46, 44, 42, 45/13, 40/37, 66/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Sławoszewo, gm. Dobra - KATALOG -