herb BIP - Urząd Gminy Dobra

dobraszczecinska.pl

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. melioracji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra

Dobra, dnia 12 października 2017 r.

Nasz znak: ZO.OK.2110.6.2017.TG

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Dobra

ul. Szczecińska 16a  72-003 Dobra

 

Wójt Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Wieloosobowe stanowisko ds. melioracji ( 1 etat )

w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Dobra 

z siedzibą w Dobrej przy ul. Granicznej 24a 72-003 Dobra

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Dobra,  ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

 1. Stanowisko pracy:            

Wieloosobowe stanowisko ds. melioracji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycjiw Urzędzie Gminy Dobra.

 1. Miejsce pracy:

Urząd Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Forma zatrudnienia:     Umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony
  1. Nawiązanie stosunku pracy:     Od dnia 13 listopada 2017 r.
  1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego: W przedziale 2.500,00 złotych brutto – 4.000,00 złotych brutto
  1. Wymiar czasu pracy:  Pełny wymiar czasu pracy.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy:
 1. wykształcenie co najmniej średnie o profilu: melioracje wodne lub inżynieria wodno-kanalizacyjna lub budownictwo wodne,

lub

 1. wyksztalcenie wyższe i udokumentowany 2-letni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych,
 1. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe

 1. Preferowany staż pracy na stanowisku związanym z gospodarką wodną i melioracją.
 2. Znajomość topografii Gminy Dobra.
 3. Znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej:
 1. Ustawy Prawo wodne,
 2. Ustawy Prawo budowlane,
 3. Ustawy Prawo ochrony środowiska,
 4. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 5. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. Ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 8. Ustawy o Finansach publicznych,
 9. Ustawy o Rachunkowości,
 10. Ustawy o samorządzie gminnym
 11. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

oraz aktów wykonawczych do niniejszych ustaw.

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i odporność na stres.
 3. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Komunikatywność.
 6. Terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 7. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1.  

1. Prowadzenie spraw dotyczących stosunków wodnych, w szczególności:

    1) Prowadzenie spraw dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruntach, zgodnie z ustawą Prawo wodne.

    2) Prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie.

    3) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmian stosunków wodnych na gruncie.

   4) Zatwierdzanie pisemnej ugody w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek złożony przez właścicieli gruntów.

   5) Udział w wizjach lokalnych w terenie, w wyjazdach w teren związanych z prowadzonymi postępowaniami w zakresie zmiany stosunków wodnych

   6)  Zlecanie operatów i innych opracowań na potrzeby prowadzonych postępowań.

2. Współpraca ze stanowiskiem do spraw zamówień publicznych, które będzie przekazywało umowy na realizację zadań inwestycyjnych i      remontowych w zakresie wodociągów, kanalizacji deszczowej, melioracji.

3. Organizowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem, w tym sporządzanie umowy i przekazywanie do księgowości.

4. Zgłaszanie do odpowiednich organów zamiaru rozpoczęcia i zakończenia robót.

5. Występowanie do odpowiednich organów o wydanie dziennika budowy.

6. Organizowanie przekazania placu budowy.

7. Ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru w zakresie prowadzonych robót.

8. Występowanie do Wójta Gminy z wnioskiem o zwiększenie w budżecie środków na realizację zadania w przypadku wystąpienia robót     dodatkowych.

9. Przygotowywanie i udział w odbiorach robót.

10. Rozliczanie zadań inwestycyjnych i przekazanie do księgowości.

11. Sporządzanie OT dla inwestycji i przekazanie do księgowości.

12. Kontrolowanie na terenie całej gminy stanu urządzeń melioracji szczegółowych i podstawowych.

13. Współpraca z instytucjami w zakresie melioracji podstawowych.

14. Przeprowadzanie wizji w terenie.

15. Nadzorowanie robót konserwacyjnych cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych.

16. Współpraca z zarządzaniem kryzysowym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i lokalnych podtopień, w tym koordynacja prac       związanych z usuwaniem ich skutków. 

17. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu        czynności.

18. Przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych.

19. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.

20. Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy, z zakresu swoich obowiązków.

21. Sporządzanie sprawozdań z działalności Wójta.

22. Przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Rady Gminy.

23. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych w ramach powierzonego zakresu czynności.

24. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.

25. Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności.

26. Uzgadnianie z pracownikiem księgowości stanu mienia gminnego na koniec każdego roku budżetowego.

27. Obowiązek prowadzenia ewidencji wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych i uzgadnianie z pracownikiem księgowości wartości tych  nakładów co najmniej raz w roku (zwłaszcza na koniec roku) z wartościami wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

28. Dysponowanie środkami finansowymi do wysokości planu finansowego.

29. Informowanie z wyprzedzeniem Wójta Gminy o wyczerpaniu środków finansowych i konieczności zwiększenia ich w planie finansowym.

30. Przekazywanie informacji wraz z dokumentacją fotograficzną w zakresie prowadzonych na stanowisku inwestycji do publikacji na stronie internetowej gminy. Treść przekazywanych informacji winna być uzgodniona z przełożonym. Przekazując informację należy wskazać miejsce ich umieszczenia na stronie internetowej.

31. Bieżące aktualizowanie informacji na temat prowadzonych inwestycji zamieszczonych na stronie internetowej gminy (tekst + zdjęcia).

32. Sprawdzanie czy przekazane informacje zostały zamieszczone we wskazanym terminie i we wskazanym miejscu na stronie internetowej gminy.

33. Przekazywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku wymagających publikacji w BIP oraz ich aktualizacja. Treść przekazywanych informacji winna być uzgodniona z przełożonym.Przekazując informację należy wskazać miejsce ich umieszczenia w BIP (dokładnie wskazując ścieżkę).

34. Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dobra i Planu Obrony Cywilnej Gminy.

35. Zastępstwo pracownika zatrudnionego w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra – na stanowisku do spraw melioracji - w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie, szkolenie lub inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy).

36. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Kierownictwo Urzędu.

 

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów.
 2. Prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego.
 3. Znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów.
 4. Przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw.
 5. Sprawną i uprzejmą obsługę interesantów.
 6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej.
 7. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi.
 8. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w zakresie własnej specjalizacji.
 9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 10. Posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
   1. Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy
    ul. Granicznej 24a (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji).
   2. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz toalety.
   3. Przewidywany zakres obowiązków wymaga przemieszczania się po terenie Gminy Dobra pieszo, samochodem służbowym (samochód nie przystosowany do transportu wózków inwalidzkich) lub samochodem prywatnym.
   4. Z wykonywaniem zadań służbowych wiąże się praca w różnych warunkach atmosferycznych (praca na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych).
   5. Stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym, obsługą interesanta.
   6. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.
   7. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.
   8. Na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku (praca przy monitorze ekranowym) i układu mięśniowo-szkieletowego (czynności wykonywane w pozycji siedzącej).
   9. Praca jednozmianowa, w godzinach:
 1. poniedziałek: 8.00 – 17.00,
 2. wtorek:           8.00 – 15.00,
 3. środa:             7.00 – 15.00,
 4. czwartek:        7.00 – 15.00,
 5. piątek:            7.00 – 15.00.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys - curriculum vitae - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl >>  pobierz
 4. Kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzające staż zawodowy kandydata.
 5. Kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających inne posiadane kwalifikacje i uprawnienia.
 7. Inne kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.).
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznychwzór.
 1. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  – wzór.
 1. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy – wzór.
 2. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – wzór.
 3. Kopia dokumentu dowodu osobistego.
 4. Kopia dokumentu prawa jazdy.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a,72-003 Dobra lub
 2. pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Dobra: ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. melioracji w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra”.

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w terminie:

do dnia 02 listopada 2017 r. do godziny 15.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
- (liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Dobra).

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Dobra po dniu 02 listopada 2017 r. oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

 

 1. Dodatkowe informacje:
   1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

-    I ETAP – sprawdzenie pod względem formalnych złożonych ofert,

-    II ETAP – postępowanie rekrutacyjne w postaci testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej, z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

   1. Kandydaci spełniający wymagania formalne, o terminie i miejscu II Etapu naboru (test pisemny, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
   2. Kandydaci, nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani o wynikach.
   3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dobraszczecinska.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
   4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze.

 

UWAGA:

Dokumenty, które kandydat powinien złożyć muszą być kompletne
i bezwzględnie własnoręcznie przez niego podpisane oraz opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego, decydującego etapu naboru.

 

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela: Tamara Gębuś,
Inspektor w Zespole Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Dobra, Nr telefonu kontaktowego: 91 424 44 93.

Wójt 

Teresa Dera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rozalia Adamska 12-10-2017 20:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rozalia Adamska 12-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Rozalia Adamska 13-10-2017 07:35